Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 9 februari 2012, Stb. 122, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ..., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december 2012, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2012 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 723 621

740 514

 

– 180 429

5 200

 

– 762 434

16 402

                     
 

Beleidsartikelen

 

10 920 883

681 888

 

– 122 151

5 200

 

– 789 947

16 402

                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

95 262

100 562

 

13 313

1 109

 

– 6 138

– 5 734

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

868 804

785 001

1 165

103 640

11 478

0

61 242

– 15 572

0

3

Europese samenwerking

7 353 602

7 526 717

620 347

– 51 967

– 52 110

0

– 749 435

– 781 407

16 402

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1 003 398

878 135

20 136

591 133

– 97 901

5 200

149 374

48 037

0

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1 121 031

1 099 142

 

– 267 229

24 180

 

– 172 006

13 523

 

6

Duurzaam water- en milieubeheer

584 827

424 420

 

101 637

– 9 604

 

113 095

– 48 023

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

25 014

25 014

39 450

– 50

– 50

0

2 874

2 984

0

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

46 019

81 892

790

6 749

747

0

1 454

– 3 755

0

                     
                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

802 738

58 626

     

69 689

27 513

0

                     

9

Geheim

pm

pm

 

44

69

 

620

451

 

10

Nominaal en onvoorzien

63 535

63 535

 

– 50 345

– 50 345

 

– 13 160

– 13 160

 

11

Algemeen

730 691

739 203

58 626

– 34 958

– 8 002

0

82 229

40 222

0

Ons bekend,

De minister van Buitenlandse Zaken,

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ........... 20.., Stb. ...

Begroting 2012 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) Bedragen in EUR 1 000

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

 

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap CBI

28 331

27 604

727

0

0

0

   

0

Totaal

28 331

27 604

727

0

0

0

0

0

0

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

Agentschap CBI

450

0

0

0

1 950

 

Totaal

450

0

0

0

1 950

0

Licence