Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 9 februari 2012, Stb 122, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2012, Stb 23;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2012 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

bedragen x EUR 1.000

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1ste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

11.723.621

740.514

 

– 180.429

5.200

 

– 624.505

16.402

                     
 

Beleidsartikelen

                 
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

95.262

100.562

 

13.313

1.109

 

– 6.138

– 5.734

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

868.804

785.001

1.165

103.640

11.478

0

61.242

– 15.572

0

3

Europese samenwerking

7.353.602

7.526.717

620.347

– 51.967

– 52.110

0

– 611.506

– 643.478

16.402

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1.003.398

878.135

20.136

591.133

– 97.901

5.200

149.374

48.037

0

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1.121.031

1.099.142

 

– 267.229

24.180

 

– 172.006

13.523

 

6

Duurzaam water- en milieubeheer

584.827

424.420

 

101.637

– 9.604

 

113.095

– 48.023

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

25.014

25.014

39.450

– 50

– 50

0

2.874

2.984

 

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

46.019

81.892

790

6.749

747

 

1.454

– 3.755

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 
                     

9

Geheim

pm

pm

 

44

69

 

620

451

 

10

Nominaal en onvoorzien

63.535

63.535

 

– 50.345

– 50.345

 

– 13.160

– 13.160

 

11

Algemeen

730.691

739.203

58.626

– 34.958

– 8.002

0

82.229

40.222

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.918.687

762.116

 

10.774.139

760.800

 

– 144.548

– 1.316

                     
 

Beleidsartikelen

                 
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

102.437

95.937

 

147.235

95.241

 

44.798

– 696

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

1.033.686

780.907

1.165

983.155

765.382

1.183

– 50.531

– 15.525

18

3

Europese samenwerking

6.690.129

6.831.129

636.749

6.505.187

6.648.435

642.559

– 184.942

– 182.694

5.810

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1.743.905

828.271

25.336

1.648.290

848.631

25.869

– 95.615

20.360

533

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

681.796

1.136.845

 

654.984

1.132.182

 

– 26.812

– 4.663

 

6

Duurzaam water- en milieubeheer

799.559

366.793

 

528.442

362.171

 

– 271.117

– 4.622

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

27.838

27.948

39.450

29.879

26.917

40.015

2.041

– 1.031

565

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

54.222

78.884

790

53.691

76.310

774

– 531

– 2.574

– 16

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 
                     

9

Geheim

664

520

 

559

480

 

– 105

– 40

 

10

Nominaal en onvoorzien

30

30

 

18

18

 

– 12

– 12

 

11

Algemeen

777.962

771.423

58.626

817.218

818.372

50.400

39.256

46.949

– 8.226

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) slotwet behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2012 Baten-lastendienst Centrum voor Bevordering Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Bedragen x EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap CBI

28.331

27.604

727

0

0

0

0

0

0

Totaal

28.331

27.604

727

0

0

0

0

0

0

 

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap CBI

28.331

27.604

727

21.544

20.906

638

– 6.787

– 6.698

– 89

Totaal

28.331

27.604

727

21.544

20.906

638

– 6.787

– 6.698

– 89

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

 

totaal kapitaaluitgaven

totaal kapitaalontvangsten

 

Agentschap CBI

350

100

 

0

0

 

1950

0

 

Totaal

350

100

 

0

0

 

1 950

0

 
 

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

 

Agentschap CBI

2.300

100

 

1.573

0

 

– 727

– 100

 

Totaal

2.300

100

 

1.573

0

 

– 727

– 100

 
Licence