Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2012, en vastgesteld bij de wetten van 26 januari 2012, Stb. 66 respectievelijk 27 september 2012, Stb. 477, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 39;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ...,Stb...

Begroting 2012

       

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijke ontwerpbegroting

Vastgestelde begroting na nota van wijziging

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7.644.711

7.866.348

341.121

7.651.411

7.873.048

347.821

210.025

235.228

66.015

7.861.436

8.108.276

413.836

                         

Beleidsartikelen

5.813.920

6.035.557

334.221

5.820.620

6.042.257

340.921

117.949

143.018

55.399

5.938.569

6.185.275

396.320

                         

20 Inzet

197.750

197.750

5.907

204.450

204.450

12.607

2.000

27.069

 

206.450

231.519

12.607

21 Commando zeestrijdkrachten

567.232

567.232

13.564

650.894

650.894

13.564

19.394

19.394

 

670.288

670.288

13.564

22 Commando landstrijdkrachten

1.218.614

1.218.614

15.823

1.242.946

1.242.946

15.823

22.576

22.576

 

1.265.522

1.265.522

15.823

23 Commando luchtstrijdkrachten

654.176

654.176

9.181

699.076

699.076

9.181

– 8.324

– 8.324

405

690.752

690.752

9.586

24 Commando Koninklijke marechaussee

372.144

372.144

4.652

372.144

372.144

4.652

13.434

13.434

 

385.578

385.578

4.652

25 Defensie Materieelorganisatie

1.815.726

1.966.463

231.325

1.662.832

1.813.569

231.325

– 4.472

– 4.472

 

1.658.360

1.809.097

231.325

26 Commando Dienstencentra

988.278

1.059.178

53.769

988.278

1.059.178

53.769

73.341

73.341

54.994

1.061.619

1.132.519

108.763

                         

Niet-beleidsartikelen

1.830.791

1.830.791

6.900

1.830.791

1.830.791

6.900

92.076

92.210

10.616

1.922.867

1.923.001

17.516

                         

70 Geheime uitgaven

5.251

5.251

 

5.251

5.251

 

– 237

– 237

 

5.014

5.014

80 Nominaal en onvoorzien

146.908

146.908

 

146.908

146.908

 

47.830

47.964

 

194.738

194.872

90 Algemeen

202.650

202.650

518

202.650

202.650

518

21.110

21.110

10.416

223.760

223.760

10.934

91 Centraal apparaat

1.475.982

1.475.982

6.382

1.475.982

1.475.982

6.382

23.373

23.373

200

1.499.355

1.499.355

6.582

Bedragen in EUR 1.000
 

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

– 69.295

– 69.507

– 188

7.792.141

8.038.769

413.648

7.967.090

8.066.750

433.648

174.949

27.981

20.000

                         

Beleidsartikelen

– 83.518

– 83.518

– 21.375

5.855.051

6.101.757

374.945

5.997.870

6.119.604

393.849

142.819

17.847

18.904

                         

20 Inzet

– 34.400

– 34.400

– 6.000

172.050

197.119

6.607

165.904

191.231

8.384

– 6.146

– 5.888

1.777

21 Commando zeestrijdkrachten

7.465

7.465

 

677.753

677.753

13.564

679.465

671.975

10.418

1.712

– 5.778

– 3.146

22 Commando landstrijdkrachten

7.938

7.938

 

1.273.460

1.273.460

15.823

1.273.299

1.277.277

18.346

– 161

3.817

2.523

23 Commando luchtstrijdkrachten

– 15.158

– 15.158

 

675.594

675.594

9.586

627.070

661.877

13.854

– 48.524

– 13.717

4.268

24 Commando Koninklijke marechaussee

6.091

6.091

2.900

391.669

391.669

7.552

388.505

392.326

8.074

– 3.164

657

522

25 Defensie Materieelorganisatie

– 158.404

– 158.404

– 11.400

1.499.956

1.650.693

219.925

1.738.102

1.701.260

229.026

238.146

50.567

9.101

26 Commando Dienstencentra

102.950

102.950

– 6.875

1.164.569

1.235.469

101.888

1.125.525

1.223.658

105.747

– 39.044

– 11.811

3.859

                         

Niet-beleidsartikelen

14.223

14.011

21.187

1.937.090

1.937.012

38.703

1.969.220

1.947.146

39.799

32.130

10.134

1.096

                         

70 Geheime uitgaven

     

5.014

5.014

0

5.251

5.251

 

237

237

0

80 Nominaal en onvoorzien

– 194.738

– 194.872

 

0

0

0

 

0

 

0

0

0

90 Algemeen

– 26.574

– 26.574

 

197.186

197.186

10.934

202.930

178.365

14.960

5.744

– 18.821

4.026

91 Centraal apparaat

235.535

235.457

21.187

1.734.890

1.734.812

27.769

1.761.039

1.763.530

24.839

26.149

28.718

– 2.930

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van … …, Stb….. Begroting 2012

Bedragen in € 1.000

 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

2011

01

Baten-lastendienst Defensie Telematica

Organisatie

     

 

Totale baten

341.200

378.671

37.471

393.811

 

Totale lasten

341.200

339.151

– 2.049

352.588

 

Saldo van baten en lasten

0

39.520

39.520

41.223

         

 

Totale kapitaalontvangsten

60.000

12.588

– 47.412

225

 

Totale kapitaaluitgaven

105.000

80.401

– 24.599

78.884

         

02

Baten-lastendienst Dienst Vastgoed

Defensie

     

 

Totale baten

223.880

240.099

16.219

208.000

 

Totale lasten

223.880

239.411

15.531

215.390

 

Saldo van baten en lasten

0

688

688

– 7.390

         

 

Totale kapitaalontvangsten

60.841

154.360

93.519

73.647

 

Totale kapitaaluitgaven

62.034

164.265

102.231

74.758

           

03

Baten-lastendienst Paresto

       
 

Totale baten

91.535

87.687

– 3.848

88.526

 

Totale lasten

91.535

89.016

– 2.519

89.267

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.329

– 1.329

– 741

           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

291

 

Totale kapitaaluitgaven

200

0

– 200

2.941

Licence