Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012
Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van ............, Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(bedragen in EUR 1 000)
   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 723 621

740 514

         
 

Beleidsartikelen

 

10 920 883

681 888

         

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

95 262

100 562

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

870 604

786 801

1 165

3

Europese samenwerking

7 353 602

7 526 717

620 347

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1 006 398

881 135

20 136

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1 110 031

1 088 142

 

6

Duurzaam water- en milieubeheer

591 027

430 620

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

25 014

25 014

39 450

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

46 019

81 892

790

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

802 738

58 626

         

9

Geheim

pm

pm

 

10

Nominaal en onvoorzien

63 535

63 535

 

11

Algemeen

730 691

739 203

58 626

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(bedragen in EUR 1 000)
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap CBI

28 331

27 604

727

Totaal

28 331

27 604

727

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap CBI

450

0

Totaal

450

0

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (in EUR mln)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (in EUR mln)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (in EUR mln)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (in EUR mln)
Licence