Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Deltawet (Stb. ......., ....);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2013, Stb. ...
Begroting 2013
Deltafonds
Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

672 709

536 712

87 689

2

Investeren in zoetwatervoorziening

7 249

32 117

2 500

3

Beheer, onderhoud en vervanging

155 124

156 150

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

     

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

247 184

247 581

 

6

Bijdragen t.l.v. begrotingen Hoofdstuk XII

   

882 371

 

TOTAAL

 

972 560

972 560

Geraamde ontvangsten van het Deltafonds voor 2013 (in € miljoen) (€ 973 miljoen)

Geraamde ontvangsten van het Deltafonds voor 2013 (in € miljoen) (€ 973 miljoen)

Geraamde uitgaven van het Deltafonds 2013 (in € miljoen) (€ 973 miljoen)

Geraamde uitgaven van het Deltafonds 2013 (in € miljoen) (€ 973 miljoen)
Licence