Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), en van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie alle voor het jaar 2014.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2014 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De wijziging van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

635.896

383.524

 

149.941

10.515

               

Beleidsartikelen

           

1

Openbaar bestuur en democratie

32.629

32.629

24.865

12.588

12.588

0

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

198.892

198.892

12.714

3.882

3.882

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

100.258

100.258

3.350

7.293

7.293

1.738

7

Arbeidszaken overheid

37.897

37.897

820

– 761

– 761

600

               

Niet beleidsartikelen

           

11

Centraal apparaat

193.481

192.827

3.875

78.919

78.919

70.577

12

Algemeen

1.450

2.164

0

107.063

107.063

0

13

Nominaal en onvoorzien

1.229

1.229

0

10.957

10.957

0

14

VUT-fonds

70.000

70.000

337.900

– 70.000

– 70.000

– 62.400

Wijziging begrotingsstaat agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

100.505

100.505

0

0

0

0

Naam agentschap (VII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

3.600

0

0

0

Licence