Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 en vastgesteld bij de wet van 11 december 2013.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de wet van ...,Stb...

Ministerie van Defensie (X)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Begroting na nota van wijziging

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.025.899

7.602.033

326.797

– 114.240

285.060

– 5.277

7.911.659

7.887.093

321.520

                   

Beleidsartikelen

6.161.877

5.738.011

319.889

– 38.255

361.045

– 20.700

6.123.622

6.099.056

299.189

                   

1. Inzet

6.250

6.250

1.407

242.124

242.124

5.300

248.374

248.374

6.707

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

694.784

694.784

20.044

26.550

26.550

– 93

721.334

721.334

19.951

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.105.853

1.105.853

20.523

57.875

57.875

 

1.163.728

1.163.728

20.523

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

638.348

638.348

15.227

11.179

11.179

 

649.527

649.527

15.227

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

311.529

311.529

4.590

16.989

16.989

 

328.518

328.518

4.590

6. Investeringen krijgsmacht

1.617.520

1.193.654

163.788

-470.148

– 70.848

– 30.000

1.147.372

1.122.806

133.788

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

815.316

815.316

42.933

-20.438

– 20.438

 

794.878

794.878

42.933

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

972.277

972.277

51.377

97.614

97.614

4.093

1.069.891

1.069.891

55.470

                   

Niet-beleidsartikelen

1.864.022

1.864.022

6.908

– 75.985

– 75.985

15.423

1.788.037

1.788.037

22.331

                   

9 Algemeen

113.716

113.716

 

876

876

 

114.592

114.592

 

10 Centraal apparaat

1.698.315

1.698.315

6.908

– 95.721

– 95.721

15.423

1.602.594

1.602.594

22.331

11 Geheime uitgaven

5.264

5.264

 

0

0

 

5.264

5.264

 

12 Nominaal en onvoorzien

46.727

46.727

 

18.860

18.860

 

65.587

65.587

 
Licence