Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2014 en vastgesteld bij de wet van 11 december 2013, Stb. 27;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb...

Begroting 2014

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

33.784.574

1.766.181

 

– 423.136

– 690

               
 

Beleidsartikelen

           
               

1

Arbeidsmarkt

19.687

19.665

39.039

– 1.274

– 1.274

0

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

10.578.380

10.578.354

53.853

– 505.286

– 506.231

0

3

Arbeidsongeschiktheid

649

649

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

2.952.962

2.952.962

0

19.480

19.480

0

5

Werkloosheid

32.444

32.444

0

6.787

6.787

0

6

Ziekte en zwangerschap

6.805

6.805

0

– 131

– 131

0

7

Kinderopvang

2.502.197

2.502.197

1.413.397

– 78.164

– 78.164

0

8

Oudedagsvoorziening

1.053.343

1.053.343

0

– 14.785

– 14.785

0

9

Nabestaanden

964

964

0

4

4

0

10

Tegemoetkoming ouders

4.515.476

4.515.476

251.967

– 3.252

– 3.252

– 803

11

Uitvoeringskosten

481.338

481.338

0

– 40.832

– 40.832

0

12

Rijksbijdragen

11.102.706

11.102.706

0

235.580

235.580

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

121.521

121.521

4.425

2.271

2.271

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

285.829

285.829

3.500

– 25.095

– 25.095

113

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

98

Algemeen

48.804

48.804

0

– 1.671

– 1.725

0

99

Nominaal en onvoorzien

81.517

81.517

0

– 15.769

– 15.769

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb...

Begroting 2014

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

15.430

15.430

0

6.143

6.143

0

             

Totaal

15.430

15.430

0

6.143

6.143

0

 

(1)

(2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

750

 

0

0

 

0

             

Totaal

750

 

0

0

 

0

Licence