Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000).

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutatie(+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

14.817.147

72.662

 

34.497

47.858

               
 

Beleidsartikelen

 

14.600.438

62.304

 

– 55.657

20.000

1

Volksgezondheid

494.520

497.952

11.003

– 19.668

– 14.015

0

2

Curatieve Zorg

2.692.612

2.733.958

35.853

48.524

– 10.746

20.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.193.311

4.193.291

3.441

391.248

391.248

0

4

Zorgbreed beleid

694.225

697.717

4.858

47.329

37.829

0

5

Jeugd

1.404.726

1.551.126

4.508

– 4.688

– 4.688

0

6

Sport en bewegen

106.544

132.421

1.740

21.090

– 16.228

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

327.802

327.802

901

– 126

– 126

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.466.171

4.466.171

0

– 438.931

– 438.931

0

               

Niet-beleidsartikelen

 

216.709

10.358

 

90.154

27.858

9

Algemeen

30.748

30.748

0

8.162

8.162

0

10

Apparaatuitgaven

222.722

222.775

5.358

59.430

59.430

25.561

11

Nominaal en onvoorzien

– 36.814

– 36.814

5.000

22.562

22.562

2.297

Licence