Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen alle voor het jaar 2014.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2014 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De wijziging van de in artikelen 1, en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Wijziging begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

3.370.782

588.412

 

137.412

31.048

               

Beleidsartikelen

           

1

Woningmarkt

3.101.815

3.031.676

471.230

110.078

110.078

19.100

2

Woonomgeving en bouw

176.364

176.364

91

7.266

7.266

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

17.896

17.896

250

10.010

10.010

6.978

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

144.826

144.826

116.841

10.058

10.058

4.970

Wijziging begrotingsstaat agentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014

(Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Logius

91.270

92.470

– 1.200

1.800

1.800

0

P-Direkt

73.853

74.595

– 742

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

107.645

107.251

394

0

0

0

FMHaaglanden

104.045

104.045

0

4.566

6.958

– 2.391

SSC ICT Haaglanden

117.200

117.200

0

10.078

10.078

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

0

0

0

57.648

57.648

0

Rijksgebouwendienst

1.304.424

1.258.773

45.651

0

0

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

22.449

22.261

188

3.100

3.100

0

Dienst van de Huurcommissie

12.183

12.558

– 375

0

0

0

Naam agentschap (XVIII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Logius

6.381

5.000

0

0

P-Direkt

23.350

10.000

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.298

1.000

0

0

FMHaaglanden

13.381

8.400

– 3.362

– 2.300

SSC ICT Haaglanden

35.300

18.800

5.165

8.821

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

0

0

11.752

8.375

Rijksgebouwendienst

817.120

554.550

0

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

23.707

23.200

0

0

Dienst van de Huurcommissie

1.372

0

0

0

Licence