Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (Tweede suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

6.594.555

6.594.555

 

– 327.580

– 327.580

 

– 149.790

– 125.457

                     

12

Hoofdwegennet

4.279.533

2.800.084

133.839

– 994.125

– 315.514

11.553

500.654

53.069

– 10.635

13

Spoorwegen

2.018.957

2.397.939

65.249

477.339

– 7.267

70.864

– 745.167

– 138.655

– 15.523

14

Regionaal, lokale infrastructuur

230.817

241.969

0

433.016

– 37.825

600

– 420.922

– 37.785

0

15

Hoofdvaarwegennet

657.706

895.163

32.113

285.311

– 38.853

38.739

48.951

47.235

– 14.806

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

24.368

0

52.815

66.539

3.000

– 34.077

– 72.285

5.262

18

Overige uitgaven en ontvangsten

228.916

235.032

0

– 93.627

5.340

– 12.263

88.562

– 1.369

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

6.363.354

   

– 440.073

   

– 89.755

Licence