Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) alle voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gewijzigde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

115.713

115.713

5.747

4.428

4.428

150

– 1.312

– 1.312

995

                     

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

59.650

59.650

2.002

1.445

1.445

150

– 1.152

– 1.152

500

2

Algemene Rekenkamer

29.841

29.841

1.217

289

289

0

– 4

– 4

0

3

De Nationale ombudsman

15.581

15.581

2.189

650

650

0

412

412

495

4

Kanselarij Nederlandse Orden

3.999

3.999

29

73

73

0

1

1

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.784

1.784

60

111

111

0

11

11

0

7

Kabinet Gouverneur Curacao

2.815

2.815

200

328

328

0

181

181

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.043

2.043

50

959

959

0

– 188

– 188

0

                     

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

573

573

0

– 573

– 573

0

Licence