Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën, voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van Financiën (IXB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2014

Financiën (IXB)

(x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutatie (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

13.009.668

126.999.165

 

– 2.501.718

283.408

 

– 120.944

2.010.228

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Belastingen

3.297.439

3.297.439

115.246.411

74.200

74.200

1.236.531

– 146.339

– 146.339

60.366

2

Financiële Markten

57.004

57.004

162.931

7.994

7.994

– 48.384

– 8.383.154

– 1.990

619.318

3

Financ. act. Publiek-Private sector

303.866

5.400.866

8.611.748

– 217.718

– 2.592.707

– 942.650

– 947.125

2.875

1.125.728

4

Internationale Fin. Betrekkingen

1.081.076

1.119.514

29.970

1.500

1.089

– 4.896

– 24.806

– 26.581

– 4.809

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.386

110.006

99.500

0

0

41.441

60

– 26.840

106.858

6

BTW-Compensatiefonds

2.816.420

2.816.420

2.816.420

971

971

971

84.660

84.660

84.660

7

Beheer materiële activa

306

306

1.800

0

0

0

0

0

11.925

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

8

Centraal Apparaat

204.688

204.688

30.385

4.118

4.118

395

– 687

– 687

6.182

9

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

3.425

3.425

0

2.617

2.617

0

– 6.042

– 6.042

0

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2014

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

48.741.322

51.649.014

 

3.443.872

1.963.285

 

5.265.542

7.137.217

                     

11

Financiering staatsschuld

41.562.811

41.562.811

48.529.076

5.017.280

5.017.280

1.834.622

2.850.206

2.849.747

4.450.691

12

Kasbeheer

7.178.511

7.178.511

3.119.938

– 1.573.408

– 1.573.408

128.663

2.415.795

2.415.795

2.686.526

Licence