Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (Tweede suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

1.230.838

1.230.838

 

– 13.522

– 13.522

 

58.857

16.330

                     

1

Investeren in waterveiligheid

1.202.246

827.890

141.865

104.030

– 37.794

– 5.514

– 530.661

34.298

18.929

2

Investeren in zoetwatervoorziening

3.143

3.863

0

1.676

6.853

10.331

– 440

– 901

– 9.283

3

Beheer, onderhoud en vervanging

232.622

176.257

0

11.961

2.956

 

– 58.455

– 4.160

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

0

0

0

15.000

15.000

 

15.000

15.000

0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

237.288

222.828

0

10.096

– 537

2.067

– 9.941

14.620

0

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.088.973

   

– 20.406

   

6.684

Licence