Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2014, zoals deze zijn vastgesteld bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2014, Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ..., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (Tweede suppletoire begroting)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.807.861

11.807.861

1.353.330

366.430

376.987

46.163

473.037

473.037

– 3.006

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11.352.470

11.352.470

1.352.624

351.069

351.069

45.720

492.610

492.610

– 16.095

                     

31

Nationale Politie

5.155.411

5.155.411

500

89.036

89.036

0

17.435

17.435

1.000

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.509.230

1.509.230

313.839

– 20.190

– 20.190

– 63.529

2.113

2.113

– 19.000

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

742.753

742.753

1.036.798

– 40.177

– 40.177

74.117

15.821

15.821

– 64.000

34

Sanctietoepassing

2.271.998

2.271.998

0

220.059

220.059

21.141

101.444

101.444

65.685

35

Jeugd

738.464

738.464

1.487

– 8.034

– 8.034

3.191

– 3.916

– 3.916

11.020

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

253.413

253.413

0

400

400

0

– 732

– 732

0

37

Vreemdelingen

681.201

681.201

0

109.975

109.975

10.800

360.445

360.445

– 10.800

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

455.391

455.391

706

15.361

25.918

443

– 19.573

– 19.573

13.089

                     

91

Algemeen

410.369

410.369

706

27.268

37.825

443

10.485

10.485

13.089

92

Nominaal en onvoorzien

41.965

41.965

0

– 11.907

– 11.907

0

– 30.058

– 30.058

0

93

Geheim

3.057

3.057

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de agentschappen (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2014

Ministerie van Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Bedragen x € 1.000

 

–1

–2

–3

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.149.770

2.310.870

– 161.100

0

0

0

269.130

108.030

161.100

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

341.097

341.097

0

0

0

0

15.284

15.284

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

125.272

125.272

0

0

0

0

80

80

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

73.431

73.431

0

0

0

0

2.046

2.046

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

32.286

32.286

0

0

0

0

2.622

2.622

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

46.992

46.992

0

– 46.992

– 46.992

0

0

0

0

Totaal

2.768.848

2.929.948

– 161.100

– 46.992

– 46.992

0

289.162

128.062

161.100

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of – ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of – ) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

55.543

36.300

0

0

– 2.100

– 2.100

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

29.568

10.200

0

0

17.452

14.798

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

25.271

16.599

0

0

10.192

8.001

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

9.213

4.539

0

0

110

462

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

5

0

0

0

6.328

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

4.960

700

– 4.960

– 700

0

0

Totaal

124.560

68.338

– 4.960

– 700

31.982

21.161

Licence