Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014, vastgesteld bij de wet van 18 december 2013, Stb. 18, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 september 2014, Stb. 397, respectievelijk de wet van 21 januari 2015, Stb. 117;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

7.415.929

6.594.555

6.594.555

160.729

– 327.580

– 315.317

– 561.999

– 149.790

– 125.457

7.014.659

6.117.185

6.153.781

5.977.751

6.108.160

6.144.585

– 1.036.908

– 9.025

– 9.196

12

Hoofdwegennet

4.279.533

2.800.084

133.839

– 994.125

– 315.514

11.553

500.654

53.069

– 10.635

3.786.062

2.537.639

134.757

3.407.686

2.568.873

132.430

– 378.376

31.234

– 2.327

13

Spoorwegen

2.018.957

2.397.939

65.249

477.339

– 7.267

70.864

– 745.167

– 138.655

– 15.523

1.751.129

2.252.017

120.590

1.635.883

2.241.221

117.966

– 115.246

– 10.796

– 2.624

14

Regionaal, lokale infrastructuur

230.817

241.969

0

433.016

– 37.825

600

– 420.922

– 37.785

0

242.911

166.359

600

240.876

163.374

1.210

– 2.035

– 2.985

610

15

Hoofdvaarwegennet

657.706

895.163

32.113

285.311

– 38.853

38.739

48.951

47.235

– 14.806

991.968

903.545

56.046

468.336

894.465

48.344

– 523.632

– 9.080

– 7.702

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

24.368

0

52.815

66.539

3.000

– 34.077

– 72.285

5.262

18.738

18.622

8.262

5.505

8.473

9.719

– 13.233

– 10.149

1.457

182

Overige uitgaven en ontvangsten

228.916

235.032

0

– 93.627

5.340

 

88.562

– 1.369

0

223 851

239.003

0

219.465

231.754

 

– 4.386

– 7.249

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

6.363.354

   

– 440.073

   

– 89.755

   

5.833.526

   

5.834.916

   

1.390

                                       
 

Subtotaal

7.415.929

6.594.555

6.594.555

160.729

– 327.580

– 315.317

– 561.999

– 149.790

– 125.457

7.014.659

6.117.185

6.153.781

5.977.751

6.108.160

6.144.585

– 1.036.908

– 9.025

– 9.196

18.10

Nadelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

– 12.263

   

0

   

– 12.263

   

– 12 260

   

3

 

Subtotaal

7.415.929

6.594.555

6.594.555

160.729

– 327.580

– 327.580

– 561.999

– 149.790

– 125.457

7.014.659

6.117.185

6.141.518

5.977.751

6.108.160

6.132.325

– 1.036.908

– 9.025

– 9.193

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

             

24.333

   

24.333

   

24.165

   

– 168

 
 

Totaal

7.415.929

6.594.555

6.594.555

160.729

– 327.580

– 327.580

– 561.999

– 125.457

– 125.457

7.014.659

6.141.518

6.141.518

5.977.751

6.132.325

6.132.325

– 1.036.908

– 9.193

– 9.193

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence