Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2014 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

39.987

39.987

0

90

90

196

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.614

7.614

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.779

26.779

0

54

54

65

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.594

5.594

0

36

36

131

   

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Art.

Omschrijving

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

0

0

0

40.077

40.077

196

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

7.614

7.614

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

0

26.833

26.833

65

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

0

0

0

5.630

5.630

131

   

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

40.116

40.116

196

39

39

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.592

7.592

0

– 22

– 22

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.833

26.833

65

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.691

5.691

131

61

61

0

Licence