Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

138.100

138.100

5.166

5.639

5.639

0

– 6.008

– 6.000

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11.589

11.589

91

114

114

0

67

75

0

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden Europees parlement

32.206

32.206

86

0

0

0

– 2.975

– 2.975

0

3

Wetgeving/controle Tweede Kamer

93.051

93.051

4.966

4.723

4.695

0

– 2.312

– 2.284

0

4

Wetgeving/controle Eerste en Tweede Kamer

2.506

2.506

23

0

0

0

18

18

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.252

– 1.252

0

802

830

0

– 806

– 834

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

137.731

137.739

5.166

138.355

132.065

4.520

624

– 5.674

-646

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11.770

11.778

91

9.915

9.938

101

– 1.855

– 1.840

10

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden Europees parlement

29.231

29.231

86

27.804

27.804

34

– 1.427

– 1.427

– 52

3

Wetgeving/controle Tweede Kamer

95.462

95.462

4.966

99.047

92.524

4.385

3.585

– 2.938

– 581

4

Wetgeving/controle Eerste en Tweede Kamer

2.524

2.524

23

1.589

1.799

0

-935

– 725

– 23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.256

– 1.256

0

0

0

0

1.256

1.256

0

Licence