Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA);

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat inzake het agentschap Domeinen Roerende Zaken voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet)

Ministerie van Financiën (IXB)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

13.009.668

126.999.165

 

– 2.501.718

283.408

 

– 120.944

2.010.228

                     
 

Beleidsartikelen

 

12.801.555

126.968.780

 

– 2.508.453

283.013

 

– 114.215

2.004.046

1

Belastingen

3.297.439

3.297.439

115.246.411

74.200

74.200

1.236.531

– 146.339

– 146.339

60.366

2

Financiële markten

57.004

57.004

162.931

7.994

7.994

– 48.384

– 8.383.154

– 1.990

619.318

3

Financ. act. Publiek-Private sector

303.866

5.400.866

8.611.748

– 217.718

– 2.592.707

– 942.650

– 947.125

2.875

1.125.728

4

Internationale Fin. Betrekkingen

1.081.076

1.119.514

29.970

1.500

1.089

– 4.896

– 24.806

– 26.581

– 4.809

5

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

10.616.386

110.006

99.500

0

0

41.441

60

– 26.840

106.858

6

BTW-Compensatiefonds

2.816.420

2.816.420

2.816.420

971

971

971

84.660

84.660

84.660

7

Beheer materiële activa

306

306

1.800

0

0

0

0

0

11.925

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

208.113

30.385

 

6.735

395

 

– 6.729

6.182

8

Apparaat kerndepartement

204.688

204.688

30.385

4.118

4.118

395

– 687

– 687

6.182

9

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

3.425

3.425

0

2.617

2.617

0

– 6.042

– 6.042

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

10.387.006

129.292.801

 

10.565.884

129.199.102

 

178.878

– 93.699

                     
 

Beleidsartikelen

 

10.178.887

129.255.839

 

10.363.646

129.160.193

 

184.759

– 95.646

1

Belastingen

3.225.300

3.225.300

116.543.308

2.933.935

3.210.167

116.225.745

– 291.365

– 15.133

– 317.563

2

Financiële markten

– 8.318.156

63.008

733.865

– 9.827.776

58.451

814.597

– 1.509.620

– 4.557

80.732

3

Financ. act. Publiek-Private sector

– 860.977

2.811.034

8.794.826

– 1.435.070

2.805.899

8.858.957

– 574.093

– 5.135

64.131

4

Internationale Fin. Betrekkingen

1.057.770

1.094.022

20.265

3.649.277

1.093.524

19.969

2.591.507

– 498

– 296

5

Exportkredietverzekering en investeringsgaranties

10.616.446

83.166

247.799

– 7.294.439

241.419

273.282

– 17.910.885

158.253

25.483

6

BTW-Compensatiefonds

2.902.051

2.902.051

2.902.051

2.953.836

2.953.836

2.953.836

51.785

51.785

51.785

7

Beheer materiële activa

306

306

13.725

350

350

13.807

44

44

82

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

208.119

36.962

 

202.238

38.909

 

– 5.881

1.947

8

Apparaat kerndepartement

208.119

208.119

36.962

205.091

202.238

38.909

– 3.028

– 5.881

1.947

9

Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet)

Nationale Schuld (IXA)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2de suppletoire begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

48.741.322

51.649.014

 

3.443.872

1.963.285

 

5.265.542

7.137.217

                     

11

Financiering staatsschuld

41.562.811

41.562.811

48.529.076

5.017.280

5.017.280

1.834.622

2.850.206

2.849.747

4.450.691

12

Kasbeheer

7.178.511

7.178.511

3.119.938

– 1.573.408

– 1.573.408

128.663

2.415.795

2.415.795

2.686.526

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

57.450.736

60.749.516

 

65.887.383

54.654.124

 

8.436.647

– 6.095.392

                     

11

Financiering staatsschuld

49.430.297

49.429.838

54.814.389

59.639.104

59.639.104

51.337.430

10.208.807

10.209.266

– 3.476.959

12

Kasbeheer

8.020.898

8.020.898

5.935.127

6.248.279

6.248.279

3.316.694

– 1.772.619

– 1.772.619

– 2.618.433

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën

(slotwet)

Bedragen x € 1.000,–

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie 2014

Slotwetmutaties (+/ –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

           
             

Totale baten

21.849

2.825

481

25.155

26.405

1.251

Totale lasten

21.849

– 854

340

21.335

22.148

814

Saldo van baten en lasten

0

3.679

141

3.820

4.257

437

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

210

210

Totale kapitaaluitgaven

300

3.290

250

3.840

4.561

721

Licence