Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

635.836

635.896

383.524

149.941

149.941

10.515

40.717

40.717

– 8.708

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

32.629

32.629

24.865

12.588

12.588

0

– 15.286

– 15.286

0

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

198.892

198.892

12.714

3.882

3.882

0

– 5.473

– 5.473

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

100.258

100.258

3.350

7.293

7.293

1.738

25.051

25.051

3.776

7

Arbeidszaken overheid

37.897

37.897

820

-761

-761

600

– 412

– 412

1.345

                     
 

Niet beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Centraal apparaat

193.481

192.827

3.875

78.919

78.919

70.577

156.435

156.435

17.071

12

Algemeen

1.450

2.164

0

107.063

107.063

0

– 107.412

– 107.412

0

13

Nominaal en onvoorzien

1.229

1.229

0

10.957

10.957

0

– 12.186

– 12.186

0

14

VUT-fonds

70.000

70.000

337.900

– 70.000

– 70.000

– 62.400

0

0

– 30.900

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

826.494

826.554

385.331

974.497

980.610

549.477

148.003

154.056

164.146

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

29.931

29.931

24.865

16.323

29.408

25.352

– 13.608

– 523

487

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

197.301

197.301

12.714

188.833

193.364

8.692

– 8.468

– 3.937

– 4.022

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

132.602

132.602

8.864

136.236

134.488

10.020

3.634

1.886

1.156

7

Arbeidszaken overheid

36.724

36.724

2.765

40.415

35.396

3.259

3.691

– 1.328

494

                     
 

Niet beleidsartikelen

               

0

11

Centraal apparaat

428.835

428.181

91.523

432.229

427.268

92.442

3.394

-913

919

12

Algemeen

1.101

1.815

0

461

686

0

– 640

– 1.129

0

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

244.600

160.000

160.000

409.712

160.000

160.000

165.112

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2014 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+of–) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

             

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

           

Totale baten

100.505

0

0

100.505

139.255

38.750

Totale lasten

100.505

0

0

100.505

133.848

33.343

Saldo van baten en lasten

0

   

0

5.407

5.407

             

Totale kapitaalontvangsten

12.000

0

0

12.000

0

– 12.000

Totale kapitaaluitgaven

– 15.000

0

0

– 15.000

– 6.508

8.492

Licence