Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Slotwet)

Art. no

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutatie(+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

14.817.147

72.662

 

34.497

47.858

               
 

Beleidsartikelen

14.379.911

14.600.438

62.304

44.778

– 55.657

20.000

1

Volksgezondheid

494.520

497.952

11.003

– 19.668

– 14.015

0

2

Curatieve Zorg

2.692.612

2.733.958

35.853

48.524

– 10.746

20.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.193.311

4.193.291

3.441

391.248

391.248

0

4

Zorgbreed beleid

694.225

697.717

4.858

47.329

37.829

0

5

Jeugd

1.404.726

1.551.126

4.508

– 4.688

– 4.688

0

6

Sport

106.544

132.421

1.740

21.090

– 16.228

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

327.802

327.802

901

– 126

– 126

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.466.171

4.466.171

0

– 438.931

– 438.931

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

216.656

216.709

10.358

90.154

90.154

27.858

9

Algemeen

30.748

30.748

0

8.162

8.162

0

10

Apparaatuitgaven

222.722

222.775

5.358

59.430

59.430

25.561

11

Nominaal en onvoorzien

– 36.814

– 36.814

5.000

22.562

22.562

2.297

Art. no

Omschrijving

Mutatie(+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

215.438

83.741

 

15.067.082

204.261

               
 

Beleidsartikelen

– 970.773

150.580

61.671

13.453.916

14.695.361

143.975

1

Volksgezondheid

120.652

– 2.695

6.021

595.504

481.242

17.024

2

Curatieve Zorg

2.958

1.790

12.616

2.744.094

2.725.002

68.469

3

Langdurige zorg en ondersteuning

– 13.375

– 13.375

7.500

4.571.184

4.571.164

10.941

4

Zorgbreed beleid

– 29.646

– 29.646

25.300

711.908

705.900

30.158

5

Jeugd

– 1.243.983

1.885

11.034

156.055

1.548.323

15.542

6

Sport

– 45.171

– 45.171

– 800

82.463

71.022

940

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

– 5.890

– 5.890

0

321.786

321.786

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

243.682

243.682

0

4.270.922

4.270.922

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

59.190

64.858

22.070

366.000

371.721

60.286

9

Algemeen

690

690

0

39.600

39.600

0

10

Apparaatuitgaven

42.352

42.352

22.070

324.504

324.557

52.989

11

Nominaal en onvoorzien

16.148

21.816

0

1.896

7.564

7.297

Art. no

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

16.066.229

1.038.083

 

999.148

833.822

               
 

Beleidsartikelen

14.402.302

15.708.813

982.125

948.386

1.1013.452

838.150

1

Volksgezondheid

614.940

494.841

37.511

19.436

13.599

20.487

2

Curatieve Zorg

2.753.584

2.722.717

81.998

9.490

– 2.285

13.529

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.479.923

4.560.102

9.404

– 91.261

– 11.062

– 1.537

4

Zorgbreed beleid

715.427

697.803

32.300

3.519

– 8.097

2.142

5

Jeugd

136.133

1.545.047

24.660

– 19.922

– 3.276

9.118

6

Sport

84.715

69.986

738

2.252

– 1.036

– 202

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

320.591

321.328

9.125

– 1.195

– 458

8.224

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.296.989

5.296.989

786.389

1.026.067

1.026.067

786.389

               
 

Niet-Beleidsartikelen

354.547

357.417

55.958

– 11.453

– 14.304

– 4.328

9

Algemeen

36.020

39.260

1.000

– 3.580

– 340

1.000

10

Apparaatuitgaven

318.527

318.157

54.958

– 5.977

– 6.400

1.969

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 1.896

– 7.564

– 7.297

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Naam baten-lastenagentschap

(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6) = (5) – (4) Slotwetmutaties (+ of –)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

           

Totaal baten

42.480

0

0

42.480

39.210

– 3.270

Totaal lasten

42.480

0

0

42.480

38.510

– 3.970

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

700

700

             

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

1.033

1.033

Totaal kapitaaluitgaven

– 500

0

0

– 500

– 253

247

             

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

           

Totaal baten

38.357

0

0

38.357

42.882

4.525

Totaal lasten

38.357

0

0

38.357

43.604

5.247

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 722

– 722

             

Totaal kapitaalontvangsten

1.000

0

0

1.000

0

– 1.000

Totaal kapitaaluitgaven

– 1.420

0

0

– 1.420

– 7.428

– 6.008

             

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

           

Totaal baten

339.207

0

0

339.207

339.422

214

Totaal lasten

339.207

0

0

339.207

339.974

766

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 551

– 551

             

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 4.060

0

0

– 4.060

– 22.210

– 18.150

             

JeugdzorgPlus– instelling Almata Ossendrecht

           

Totaal baten

10.051

0

0

10.051

5.833

– 4.218

Totaal lasten

10.051

0

0

10.051

5.840

– 4.211

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 7

– 7

             

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 300

0

0

– 300

– 498

– 198

             

JeugdzorgPlus– instelling De Lindenhorst -Almata

           

Totaal baten

18.742

0

0

18.742

53.200

34.458

Totaal lasten

18.742

0

0

18.742

52.665

33.923

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

535

535

             

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 205

0

0

– 205

– 1.253

– 1.048

Licence