Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 18 december 2013, Stb. 32; en gewijzigd bij de wet van 26 september 2014, Stb. 408, laatstelijk gewijzigd bij de wet van …, Stb. …;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden Euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ...,Stb... Begroting 2014 Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(+ of 1)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

3.367.959

2.795.676

96.030

– 287.794

– 122.731

0

1.040.920

50.311

14.130

4.121.085

2.723.256

110.160

2.403.053

2.813.131

131.844

– 1.718.032

89.875

21.684

                                       
 

Beleidsartikelen

3.367.959

2.795.676

96.030

– 287.794

– 122.731

0

1.040.920

50.311

14.130

4.121.085

2.723.256

110.160

2.403.053

2.813.131

131.844

– 1.718.032

89.875

21.684

                                       

1

Duurzame handel en investeringen

947.055

418.256

9.315

47.998

44.627

 

819.374

– 63.192

– 5.870

1.814.427

399.691

3.445

756.071

391.412

5.132

– 1.058.356

– 8.279

1.687

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

709.650

586.953

 

– 123.451

– 10.673

 

– 7.711

– 29.942

 

578.488

546.338

 

209.298

548.937

 

– 369.190

2.599

 

3

Sociale vooruitgang

486.048

1.018.987

 

163.113

– 379

 

– 16.835

– 2.607

 

632.326

1.016.001

 

609.348

1.014.820

 

– 22.978

– 1.181

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

799.569

692.469

 

– 167.369

– 197.802

 

45.459

80.502

 

677.659

575.169

 

567.816

572.894

 

– 109.843

– 2.275

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

425.637

79.011

86.715

– 208.085

41.496

 

200.633

65.550

20.000

418.185

186.057

106.715

260.520

285.068

126.712

– 157.665

99.011

19.997

Licence