Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van, alle voor het jaar 2014.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2014 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3.440.901

3.370.782

588.412

137.412

137.412

31.048

114.848

– 22.804

24.138

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.101.815

3.031.676

471.230

110.078

110.078

19.100

– 22.164

– 916

0

2

Woonomgeving en bouw

176.364

176.384

91

7.266

7.266

0

126.922

– 31.978

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

17.896

17.896

250

10.010

10.010

6.978

3.614

3.614

512

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

144.826

144.826

116.841

10.058

10.058

4.970

6.476

6.476

23.626

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

3.693.161

3.485.390

643.598

3.696.278

3.687.093

653.994

3.117

201.703

10.396

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.189.729

3.140.838

490.330

3.382.465

3.404.536

496.935

192.736

263.698

6.605

2

Woonomgeving en bouw

310.552

151.672

91

118.601

90.136

305

– 191.951

– 61.536

214

3

Kwaliteit Rijksdienst

31.520

31.520

7.740

32.104

30.006

8.207

584

– 1.514

467

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

161.360

161.360

145.437

163.108

162.415

148.547

1.748

1.055

3.110

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2014 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+of–) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Logius

           

Totale baten

91.270

1.800

0

93.070

115.767

22.697

Totale lasten

92.470

1.800

0

94.270

116.910

22.640

Saldo van baten en lasten

– 1.200

0

0

– 1.200

– 1.143

57

             

Totale kapitaalontvangsten

5.000

0

0

5.000

764

– 4.236

Totale kapitaaluitgaven

6.381

0

0

6.381

6.799

418

             

P-Direkt

           

Totale baten

73.853

0

0

73.853

70.327

– 3.526

Totale lasten

74.595

0

0

74.595

73.876

– 719

Saldo van baten en lasten

– 742

0

0

– 742

– 3.549

– 2.807

             

Totale kapitaalontvangsten

10.000

0

0

10.000

0

– 10.000

Totale kapitaaluitgaven

23.350

0

0

23.350

15.617

– 7.733

             

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

           

Totale baten

107.645

0

0

107.645

129.859

22.214

Totale lasten

107.251

0

0

107.251

140.260

33.009

Saldo van baten en lasten

394

0

0

394

– 10.401

– 10.795

             

Totale kapitaalontvangsten

1.000

0

0

1.000

7.151

6.151

Totale kapitaaluitgaven

1.298

0

0

1.298

3.653

2.355

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

104.045

4.566

0

108.611

114.625

6.014

Totale lasten

104.045

6.958

0

111.003

116.658

5.655

Saldo van baten en lasten

0

– 2.392

0

– 2.392

– 2.033

359

             

Totale kapitaalontvangsten

8.400

– 2.300

0

6.100

5.011

– 1.089

Totale kapitaaluitgaven

13.381

– 3.362

0

10.019

12.775

2.756

             

SSC ICT Haaglanden

           

Totale baten

117.200

10.078

– 10.278

117.000

114.608

– 2.392

Totale lasten

117.200

10.078

– 10.278

117.000

116.093

– 907

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1.485

– 1.485

             

Totale kapitaalontvangsten

18.800

8.821

– 12.121

15.500

22.040

6.540

Totale kapitaaluitgaven

35.300

5.165

9.512

49.977

37.476

– 12.501

             

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

           

Totale baten

0

57.648

6.739

64.387

71.382

6.995

Totale lasten

0

57.648

6.481

64.129

70.841

6.712

Saldo van baten en lasten

0

0

258

258

541

283

             

Totale kapitaalontvangsten

0

8.375

– 2.375

6.000

5.000

– 1.000

Totale kapitaaluitgaven

0

11.752

2.675

14.427

10.844

– 3.583

             

Rijksgebouwendienst

           

Totale baten

1.304.424

0

– 17.500

1.286.924

1.322.038

35.114

Totale lasten

1.258.773

0

– 51.000

1.207.773

1.240.376

32.603

Saldo van baten en lasten

45.651

0

33.500

79.151

81.662

2.511

             

Totale kapitaalontvangsten

554.550

0

– 230.000

324.550

290.999

– 33.551

Totale kapitaaluitgaven

817.120

0

230.000

1.047.120

687.276

– 359.844

             

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

           

Totale baten

22.449

3.100

0

25.549

25.592

43

Totale lasten

22.261

3.100

0

25.361

22.933

– 2.428

Saldo van baten en lasten

188

0

0

188

2.659

2.471

             

Totale kapitaalontvangsten

23.200

0

0

23.200

12.023

– 11.177

Totale kapitaaluitgaven

23.707

0

0

23.707

9.256

– 14.451

             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

12.183

0

0

12.183

15.488

3.305

Totale lasten

12.558

0

0

12.558

16.597

4.039

Saldo van baten en lasten

– 375

0

0

– 375

– 1.109

– 734

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

1.808

1.808

Totale kapitaaluitgaven

1.372

0

0

1.372

1.231

– 141

Licence