Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014
(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

138.100

5.166

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Wetgeving en controle EK

11.589

11.589

91

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

32.206

32.206

86

3

Wetgeving/controle TK

93.051

93.051

4.966

4

Wetgeving/controle EK en TK

2.506

2.506

23

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.252

– 1.252

0

Totaal uitgaven (x € 1.000)

Totaal uitgaven (x € 1.000)

Totaal ontvangsten (x € 1.000)

Totaal ontvangsten (x € 1.000)
Licence