Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014
(Bedragen x 1.000)

Art.

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

115.713

5.747

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Raad van State

59.650

59.650

2.002

2

Algemene Rekenkamer

29.841

29.841

1.217

3

De Nationale ombudsman

15.581

15.581

2.189

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3.999

3.999

29

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.784

1.784

60

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.815

2.815

200

8

Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten

2.043

2.043

50

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

Totaal uitgaven (x € 1.000)

Totaal uitgaven (x € 1.000)

Totaal ontvangsten (x € 1.000)

Totaal ontvangsten (x € 1.000)
Licence