Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Deltafonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Deltawet (Stb. 2011, 604);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum, van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat dezer in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Infrastructuur en Milieu

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ...... 2014, Stb. ...
Begroting 2014
Deltafonds
Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.202.246

827.890

141.865

2

Investeren in zoetwatervoorziening

3.143

3.863

 

3

Beheer, onderhoud en vervanging

232.622

176.257

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

     

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

237.288

222.828

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

1.088.973

 

TOTAAL

 

1.230.838

1.230.838

Geraamde uitgaven van het Deltafonds 2014 (€ 1.231 mln)

Geraamde uitgaven van het Deltafonds 2014 (€ 1.231 mln)

Geraamde ontvangsten van het Deltafonds voor 2014 (€ 1.231 mln)

Geraamde ontvangsten van het Deltafonds voor 2014 (€ 1.231 mln)
Licence