Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2014 (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

631.396

383.524

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

32.629

32.629

24.865

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

188.892

188.892

12.714

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

104.758

104.758

3.350

7

Arbeidszaken overheid

38.897

38.897

820

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

193.481

192.827

3.875

12

Algemeen

1.450

2.164

0

13

Nominaal en onvoorzien

1.229

1.229

0

14

VUT-fonds

70.000

70.000

337.900

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2014
(Bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

100.505

100.505

0

Totaal

100.505

100.505

0

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

3.600

0

Totaal

3.600

0

Begrote uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000)

 Begrote ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000)
Licence