Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen:

  • Defensie Telematica Organisatie (DTO)

  • Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

  • Paresto

van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014
Departementale begrotingsstaat (X) behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2014
Ministerie van Defensie
Bedragen x € 1.000
   

(1)

Art.nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.025.899

7.602.033

326.797

         
 

Beleidsartikelen

6.160.877

5.737.011

319.889

1

Inzet

6.250

6.250

1.407

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

693.849

693.849

20.044

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.108.639

1.108.639

20.523

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

637.987

637.987

15.227

5

Taakuitvoering marechaussee

311.529

311.529

4.590

6

Investeringen krijgsmacht

1.616.175

1.192.309

163.788

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

814.171

814.171

42.933

8

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

972.277

972.277

51.377

         
 

Niet-beleidsartikelen

1.865.022

1.865.022

6.908

9

Algemeen

113.716

113.716

 

10

Centraal apparaat

1.698.315

1.698.315

6.908

11

Geheime uitgaven

5.264

5.264

 

12

Nominaal en onvoorzien

47.727

47.727

 
Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2014
Ministerie van Defensie
Bedragen x € 1.000

Naam baten-lastenagentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Defensie Telematica Organisatie

303.690

303.690

0

Dienst Vastgoed Defensie

146.235

146.235

0

Paresto

71.691

71.691

0

Totaal

521.616

521.616

0

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Defensie Telematica Organisatie

25.000

2.300

Dienst Vastgoed Defensie

11.415

7.821

Paresto

600

0

Totaal

37.015

10.121

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)
Licence