Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat departementale begroting inclusief agentschappen
Departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2014
Bedragen x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.596.567

14.817.147

72.662

         
 

Beleidsartikelen

14.379.911

14.600.438

62.304

1

Volksgezondheid

494.520

497.952

11.003

2

Curatieve zorg

2.692.612

2.733.958

35.853

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.193.311

4.193.291

3.441

4

Zorgbreed beleid

694.225

697.717

4.858

5

Jeugd

1.404.726

1.551.126

4.508

6

Sport en bewegen

106.544

132.421

1.740

7

Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

327.802

327.802

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.466.171

4.466.171

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

216.656

216.709

10.358

9

Algemeen

30.748

30.748

0

10

Apparaatsuitgaven

222.722

222.775

5.358

11

Nominaal en onvoorzien

-36.814

-36.814

5.000

Begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2014
Bedragen x € 1.000

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– 1.500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

– 1.420

1.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

– 4.060

0

Almata JeugdzorgPlus

– 300

0

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst-Almata

– 205

0

Totaal

– 7.485

1.000

Baten-lastenagentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

42.480

42.480

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

38.357

38.357

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

339.207

339.207

0

Almata JeugdzorgPlus

10.051

10.051

0

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst-Almata

18.742

18.742

0

Totaal

448.837

448.837

0

Geraamde ontvangsten en geraamde uitgaven 2014 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde ontvangsten 2014 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2014 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven 2014 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven 2014 (bedragen x € 1.000)
FACTSHEET BKZ-UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per sector

2014

 

Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven per sector

2014

Eerstelijnszorg

4.521,5

 

Volksgezondheid

137,9

Huisartsenzorg

2.528,1

 

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

137,9

Tandheelkundige zorg

750,9

     

Paramedische zorg

679,9

 

Zorg in natura

23.705,1

Dieetadvisering

46,9

 

Intramurale ggz

1.568,6

Verloskunde

212,0

 

Intramurale ghz

5.275,6

Kraamzorg

303,8

 

Intramurale v&v

8.407,1

     

Extramurale zorg

4.131,7

Medisch specialistische zorg

22.487,6

 

Dagbesteding en vervoer

1.101,7

Instellingen voor medisch specialistische zorg

18.312,7

 

Kapitaallasten

1.949,7

Vrijgevestigde medisch specialisten

2.172,8

 

Overige zorg in natura

1.270,6

Beschikbaarheidsbijdrage overig medische specialistische zorg

73,1

     

Academische component

693,2

 

Overig AWBZ

2.898,0

Overig curatieve zorg

347,4

 

Persoonsgebonden budgetten

2.417,6

Geriatrische revalidatie zorg

802,6

 

Mee-instellingen

178,6

Mondziekten en kaakchirurgie

85,8

 

Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen AWBZ

26,4

     

Bovenbudgettaire vergoedingen

0,0

Ziekenvervoer

638,6

 

Subsidies

0,0

Ambulancevervoer

499,6

 

Beheerskosten / diversen AWBZ

231,4

Overig ziekenvervoer

139,0

 

Tandheelkundige zorg

18,9

     

Medisch specialistische zorg

25,1

Genees- en hulpmiddelen

6.810,9

     

Farmaceutische hulp

5.088,2

 

Nominaal en onverdeeld

1.375,8

Hulpmiddelen

1.722,7

 

Nominaal en onverdeeld

1.375,8

         

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.334,0

 

Totaal uitgaven AWBZ begroting 2014

28.116,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.334,0

     
     

Ontwikkeling van de AWBZ ontvangsten

 

Opleidingen

1.189,8

 

Totaal ontvangsten begroting 2014

1.943,5

Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen Zvw

1.189,8

 

Eigen bijdrage AWBZ

1.943,5

         

Overig

1.203,5

 

Begrotingsgefinancierde uitgaven

 

Grensoverschrijdende zorg

784,8

 

Uitgaven begroting 2014

2.221,5

Beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw

0,0

 

Opleidingsfonds (begrotingsdeel)

111,8

Multidisciplinaire zorgverlening

418,7

 

Caribisch Nederland

84,2

     

Wtcg

354,9

Nominaal en onverdeeld

1.371,0

 

Wmo (gemeentefonds)

1.659,6

Nominaal en onverdeeld

1.371,0

 

Loon- en prijsbijstelling

11,0

         

Totaal uitgaven Zvw begroting 2014

42.556,8

     
     

Bruto BKZ-uitgaven

72.895,0

Ontwikkeling van de Zvw-ontvangsten

   

Ontvangsten

5.068,6

Totaal ontvangsten begroting 2014

3.125,1

 

Netto BKZ-uitgaven

67.826,4

Eigen risico Zvw

3.098,1

     

Eigen bijdrage Zvw

27,0

     
Licence