Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

De begroting van Wonen en Rijksdienst wordt aan de Rijksbegroting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 toegevoegd.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Vastgestelde begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014
(Bedragen x € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3.370.782

588.412

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Woningmarkt

3.101.815

3.031.676

471.230

2

Woonomgeving en bouw

176.364

176.384

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

17.896

17.896

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

0

0

0

5

Beheer materiele activa

0

0

0

6

Uitvoering rijksvastgoedbeleid

144.826

144.826

116.841

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2014 (Bedragen x € 1.000)

Naam Baten- en lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Logius

91.270

92.470

– 1.200

P-Direkt

73.853

74.595

– 742

De Werkmaatschappij

107.645

107.251

394

FMHaaglanden

104.045

104.045

0

Shared Service Centrum-ICT

117.200

117.200

0

Rijksgebouwendienst

1.304.424

1.258.773

45.651

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

22.449

22.261

188

Dienst van de Huurcommissie

12.183

12.558

– 375

Totaal

1.833.069

1.789.153

43.916

Naam Baten- en lastenagentschap

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Logius

6.381

5.000

P-Direkt

23.350

10.000

de Werkmaatschappij

1.298

1.000

FMHaaglanden

13.381

8.400

Shared Service Centrum-ICT

35.300

18.800

Rijksgebouwendienst

817.120

554.550

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

23.707

23.200

Dienst van de Huurcommissie

1.372

0

Totaal

921.909

620.950

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen (x € 1.000)

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen (x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de bleidartikelen (x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de bleidartikelen (x € 1.000)
Licence