Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015
Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van .......... 2015, Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.235.473

241.151

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Waterkwantiteit

30.634

37.847

23.800

12

Waterkwaliteit

4.564

6.225

 

13

Ruimtelijke ontwikkeling

172.802

194.736

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

30.322

32.043

6.782

15

OV-keten

6.021

6.021

 

16

Spoor

19.709

28.785

 

17

Luchtvaart

20.617

23.759

33.109

18

Scheepvaart en Havens

4.707

4.732

 

19

Klimaat

55.891

59.915

168.000

20

Lucht en Geluid

25.638

36.450

 

21

Duurzaamheid

19.262

20.493

 

22

Externe veiligheid en risico's

42.203

43.846

2.719

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

40.781

39.914

 

24

Handhaving en toezicht

110.047

110.047

 

25

Brede doeluitkering

1.807.451

1.782.405

 

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.453.944

6.453.944

 
         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

45.168

45.445

3.373

98

Apparaat van het kerndepartement

296.110

300.273

2.434

99

Nominaal en onvoorzien

8.593

8.593

 
Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van .......... 2015, Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.297.240

2.288.240

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.208

140.208

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

63.993

63.993

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7.233

7.233

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

 

90.500

57.800

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

2.000

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

8.158

4.100

Nederlandse Emissieautoriteit

 

1.310

700

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2015 (totaal € 9.235 mln)

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2015 (totaal € 9.235 mln)

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2015 naar artikel (x mln €; totaal is € 999 mln)

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2015 naar artikel (x mln €; totaal is € 999 mln)

Begrote ontvangsten hoofdstuk XII in 2015 naar artikel (x mln €; totaal is € 241 mln)

Begrote ontvangsten hoofdstuk XII in 2015 naar artikel (x mln €; totaal is € 241 mln)
Licence