Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat

Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016
Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van .......... 2016, Stb. ...
Begroting 2016
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8.175.961

212.479

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Integraal waterbeleid

41.900

45.973

0

12

Waterkwaliteit

0

0

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

111.358

112.233

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.702

33.414

6.782

15

OV-keten

5.171

6.135

0

16

Spoor

4.573

23.996

0

17

Luchtvaart

25.355

24.985

9.311

18

Scheepvaart en Havens

33.737

24.997

0

19

Klimaat

54.747

57.761

189.000

20

Lucht en Geluid

25.758

30.983

0

21

Duurzaamheid

21.842

23.564

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

33.309

34.012

928

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

32.566

33.433

0

24

Handhaving en toezicht

110.655

110.655

0

25

Brede doeluitkering

854.242

852.688

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.375.221

6.375.221

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

44.730

45.738

1.994

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

332.770

340.148

3.530

99

Nominaal en onvoorzien

25

25

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van .......... 2016, Stb. ...
Begroting 2016
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.426.868

2.417.868

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

146.214

146.214

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

61.208

61.208

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7.229

7.229

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

 

64.600

39.300

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

2.000

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

4.230

3.970

Nederlandse Emissieautoriteit

 

680

0

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2016 (totaal € 8.175.961)

Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2016 (totaal € 8.175.961)

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2016 naar artikel (totaal € 948.052)

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning IenM in 2016 naar artikel (totaal € 948.052)

Begrote ontvangsten Hoofdstuk XII in 2016 naar artikel (totaal € 212.479)

Begrote ontvangsten Hoofdstuk XII in 2016 naar artikel (totaal € 212.479)
Licence