Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

7.909.599

7.994.424

246.825

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Integraal Waterbeleid

60.825

56.206

3.000

12

Waterkwaliteit

0

0

0

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

90.220

102.337

3.824

14

Wegen en Verkeersveiligheid

31.892

34.406

6.782

15

OV-keten

0

0

0

16

Openbaar Vervoer en Spoor

9.457

32.910

0

17

Luchtvaart

11.956

14.049

325

18

Scheepvaart en Havens

11.665

27.752

0

19

Klimaat

60.195

61.434

226.500

20

Lucht en Geluid

32.977

30.402

0

21

Duurzaamheid

18.871

20.900

0

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

33.108

33.780

675

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

42.586

41.719

0

24

Handhaving en Toezicht

109.561

109.561

0

25

Brede Doeluitkering

866.780

888.311

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.168.329

6.168.329

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

43.309

50.480

2.189

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

317.847

321.827

3.530

99

Nominaal en onvoorzien

21

21

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.381.830

2.372.830

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.740

145.740

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

70.277

70.277

0

Nederlandse Emissieautoriteit

7.108

7.108

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

 

63.400

47.200

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

200

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

4.293

3.927

Nederlandse Emissieautoriteit

 

1.090

0

Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenM 2017 (totaal € 7.994,4 miljoen)

Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenM 2017 (totaal € 7.994,4 miljoen)

Geraamde uitgaven IenM 2017 verdeeld over de beleidsartikelen1 en de niet-beleidsartikelen (totaal € 937,8 miljoen)

Geraamde uitgaven IenM 2017 verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 937,8 miljoen)

1 Artikel 25 en artikel 26 zijn uitgezonderd, zie daarvoor de Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenM 2017.

Geraamde ontvangsten IenM 2017 verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 246,8 miljoen)

Geraamde ontvangsten IenM 2017 verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 246,8 miljoen)
Licence