Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vastgestelde begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018
(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.255.485

2.575.982

90.402

13

Spoorwegen

2.527.321

2.190.386

314.250

14

Regionaal, lokale infrastructuur

59.087

246.600

0

15

Hoofdvaarwegennet

863.989

964.746

131.197

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

310.309

262.497

30.436

18

Overige uitgaven en ontvangsten

2.966

2.966

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.676.892

 

TOTAAL

7.019.157

6.243.177

6.243.177

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2018 (bedragen x € 1 miljoen; totaal: € 6.243 miljoen)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2018 (bedragen x € 1 miljoen; totaal: € 6.243 miljoen)

Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2018 (bedragen x € 1 miljoen; totaal: € 6.243 miljoen)

Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2018 (bedragen x € 1 miljoen; totaal: € 6.243 miljoen)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2018 naar soort (bedragen x € 1 miljoen; totaal: € 6.243 miljoen)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2018 naar soort (bedragen x € 1 miljoen; totaal: € 6.243 miljoen)
Licence