Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x EUR 1.000)

   

(1)

(2)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.921.265

3.096.124

79.692

1.787.674

– 93.276

0

               
 

Beleidsartikelen

1.921.265

3.096.124

79.692

1.787.674

– 93.276

0

               

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

410.767

532.289

6.491

164.410

24.437

0

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

461.310

730.477

 

481.666

0

 

3

Sociale vooruitgang

371.113

791.093

 

371.974

7.705

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

631.118

787.260

 

479.924

3.000

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

46.957

255.005

73.201

289.700

– 128.418

0

Licence