Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Defensie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.724.903

10.477.053

311.693

404.783

404.783

13.811

1.378.539

33.880

67.906

14.508.225

10.915.716

393.410

12.750.654

10.719.469

406.415

– 1.757.571

– 196.247

13.005

                                       
 

Beleidsartikelen

10.974.010

8.726.160

286.648

108.866

108.866

13.064

1.617.024

272.365

79.624

12.699.900

9.107.391

379.336

10.949.263

8.935.249

392.159

– 1.750.637

– 172.142

12.823

                                       

1

Inzet

171.739

199.488

6.707

48.081

48.081

 

– 7.595

– 7.595

850

212.225

239.974

7.557

149.075

167.502

11.141

– 63.150

– 72.472

3.584

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

842.097

842.097

20.429

13.491

13.491

 

119.777

93.477

33.695

975.365

949.065

54.124

977.958

948.942

60.600

2.593

– 123

6.476

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.427.287

1.427.287

6.432

– 48.988

– 48.988

 

153.571

91.079

 

1.531.870

1.469.378

6.432

1.571.278

1.497.068

13.380

39.408

27.690

6.948

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

799.984

799.984

12.043

11.654

11.654

 

528.393

47.393

 

1.340.031

859.031

12.043

967.156

873.248

13.800

– 372.875

14.217

1.757

5

Taakuitvoering koninklijke marechaussee

405.344

405.344

4.587

16.487

16.487

 

44.935

37.935

7.629

466.766

459.766

12.216

459.738

460.388

12.478

– 7.028

622

262

6

Investeringen krijgsmacht

5.115.563

2.839.964

123.056

19.273

19.273

1.500

351.107

– 178.601

2.450

5.485.943

2.680.636

127.006

4.266.773

2.523.054

110.797

– 1.219.170

– 157.582

– 16.209

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

932.220

932.220

32.406

– 2.315

– 2.315

11.564

301.795

119.087

35.000

1.231.700

1.048.992

78.970

1.156.093

1.071.291

80.178

– 75.607

22.299

1.208

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.279.776

1.279.776

80.988

51.183

51.183

 

125.041

69.590

 

1.456.000

1.400.549

80.988

1.401.192

1.393.756

89.785

– 54.808

– 6.793

8.797

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

1.750.893

1.750.893

25.045

295.917

295.917

747

– 238.485

– 238.485

– 11.718

1.808.325

1.808.325

14.074

1.801.391

1.784.220

14.256

– 6.934

– 24.105

182

                                       

9

Algemeen

105.779

105.779

 

2.138

2.138

 

351

351

825

108.268

108.268

825

103.992

93.786

894

– 4.276

– 14.482

69

10

Apparaat kerndepartement

1.626.034

1.626.034

25.045

– 15.613

– 15.613

747

72.962

72.962

– 12.543

1.683.383

1.683.383

13.249

1.682.782

1.675.817

13.362

– 601

– 7.566

113

11

Geheime uitgaven

7.586

7.586

 

1.078

1.078

 

8.010

8.010

 

16.674

16.674

 

14.617

14.617

 

– 2.057

– 2.057

 

12

Nog onverdeeld

11.494

11.494

 

308.314

308.314

 

– 319.808

– 319.808

                   
Licence