Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Minister voor Medische Zorg en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.235.749

16.471.358

87.563

‒ 410.916

976.214

46.710

1.026.905

42.144

32.600

           
 

Beleidsartikelen

15.929.356

16.164.746

81.206

‒ 595.249

778.280

12.840

1.051.405

82.161

27.959

1

Volksgezondheid

719.488

768.844

11.903

49.791

7.150

0

79.666

‒ 15.079

8.900

2

Curatieve zorg

3.152.861

3.177.587

1.053

‒ 7.748

‒ 11.079

6.000

135.205

‒ 43.179

‒ 201

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.240.778

5.165.018

3.441

‒ 173.821

916.126

2.250

74.276

48.244

6.120

4

Zorgbreed beleid

993.873

1.230.086

58.660

‒ 89.380

‒ 6.800

4.590

764.224

139.585

13.140

5

Jeugd

101.104

101.104

4.508

55.186

55.186

0

‒ 56.191

‒ 56.191

0

6

Sport en bewegen

408.968

409.498

740

‒ 77.569

‒ 67.789

0

38.020

12.676

0

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

260.435

260.760

901

‒ 231.108

6.086

0

10.805

‒ 9.295

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051.849

5.051.849

0

‒ 120.600

‒ 120.600

0

5.400

5.400

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

306.393

306.612

6.357

184.333

197.934

33.870

‒ 24.500

‒ 40.017

4.641

9

Algemeen

25.589

25.589

0

17.875

17.875

0

7.761

‒ 4.901

0

10

Apparaatsuitgaven

311.973

312.192

6.357

65.027

78.628

33.870

38.001

35.146

4.641

11

Nominaal en onvoorzien

‒ 31.169

‒ 31.169

0

101.431

101.431

0

‒ 70.262

‒ 70.262

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal1

16.851.738

17.489.716

166.873

20.987.808

18.014.003

749.048

4.136.070

524.287

582.175

           
 

Beleidsartikelen

16.385.512

17.025.187

122.005

20.510.263

17.580.211

720.404

4.124.751

555.024

598.399

1

Volksgezondheid

848.945

760.915

20.803

868.724

753.344

23.489

19.779

‒ 7.571

2.686

2

Curatieve zorg

3.280.318

3.123.329

6.852

3.157.588

3.112.272

6.157

‒ 122.730

‒ 11.057

‒ 695

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.141.233

6.129.388

11.811

8.287.933

6.110.787

9.577

3.146.700

‒ 18.601

‒ 2.234

4

Zorgbreed beleid

1.668.717

1.362.871

76.390

1.885.694

1.348.384

76.292

216.977

‒ 14.487

‒ 98

5

Jeugd

100.099

100.099

4.508

110.658

90.990

4.650

10.559

‒ 9.109

142

6

Sport en bewegen

369.419

354.385

740

364.820

324.147

657

‒ 4.599

‒ 30.238

‒ 83

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

40.132

257.551

901

252.091

257.532

4.643

211.959

‒ 19

3.742

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.936.649

4.936.649

0

5.582.755

5.582.755

594.939

646.106

646.106

594.939

           
 

Niet-beleidsartikelen

466.226

464.529

44.868

477.545

433.792

28.644

11.319

‒ 30.737

‒ 16.224

9

Algemeen

51.225

38.563

0

76.455

34.922

11.534

25.230

‒ 3.641

11.534

10

Apparaatsuitgaven

415.001

425.966

44.868

401.090

398.870

17.110

‒ 13.911

‒ 27.096

‒ 27.758

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2018

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

    
     

Totale baten

53.000

54.494

1.494

50.062

Totale lasten

53.000

51.050

‒ 1.950

54.100

Saldo van baten en lasten

0

3.444

3.444

‒ 4.038

     

Totale kapitaaluitgaven

1.500

119

‒ 1.381

364

Totale kapitaalontvangsten

0

30

30

3.199

     

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

    
     

Totale baten

73.671

95.063

21.392

82.937

Totale lasten

73.671

87.414

13.743

78.929

Saldo van baten en lasten

0

6.872

6.872

3.044

     

Totale kapitaaluitgaven

13.134

23.401

10.267

13.004

Totale kapitaalontvangsten

6.567

3.201

‒ 3.366

28.238

     

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

    
     

Totale baten

345.100

379.419

34.319

332.850

Totale lasten

345.100

383.161

38.061

353.350

Saldo van baten en lasten

0

‒ 3.784

‒ 3.784

‒ 20.548

     

Totale kapitaaluitgaven

4.000

7.937

3.937

4.722

Totale kapitaalontvangsten

0

6

6

13.800

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence