Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.458.900

9.552.760

19.378

         
 

Beleidsartikelen

     
         

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

0

13

Bodem en Ondergrond

26.820

41.436

4.450

14

Wegen en verkeersveiligheid

33.587

49.917

6.782

15

OV-keten

0

0

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

11.497

13.157

0

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

18

Scheepvaart en havens

6.070

38.555

0

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

44.302

46.164

0

20

Lucht en geluid

24.825

27.603

0

21

Duurzaamheid

27.673

27.462

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

29.349

33.802

250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

0

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

0

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     
         

97

Algemeen departement

50.214

62.073

1.101

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

293.059

299.115

5.430

99

Nog onverdeeld

– 15.973

– 15.992

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.457.832

2.448.832

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

145.629

145.629

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

83.042

83.042

0

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

 

127.796

79.981

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

200

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

4.402

2.673

Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenW 2019 (totaal € 9.552,8 miljoen)

Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenW 2019 (totaal € 9.552,8 miljoen)

Geraamde uitgaven IenW 2019 verdeeld over de beleidsartikelen1 en de niet-beleidsartikelen (totaal € 856,8 miljoen)

Geraamde uitgaven IenW 2019 verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 856,8 miljoen)

1 Artikel 25 en artikel 26 zijn uitgezonderd, zie daarvoor de Procentuele verdeling geraamde uitgaven IenW 2019.

Geraamde ontvangsten IenW 2019 verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 19,4 miljoen)

Geraamde ontvangsten IenW 2019 verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (totaal € 19,4 miljoen)
Licence