Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging begrotingsstaat van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
    

(1)

  

(2)

 
  

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
  

Totaal

2 888 779

3 079 086

79 288

2 155 996

‒ 87 460

‒ 10 500

         
  

Beleidsartikelen

2 888 779

3 079 086

79 288

2 155 996

‒ 87 460

‒ 10 500

         

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524 896

540 518

6 373

28 159

‒ 10 805

0

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604 880

753 477

 

370 557

‒ 20 198

 

3

 

Sociale vooruitgang

1 366 461

764 679

 

843 098

‒ 13 180

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332 742

767 260

 

42 720

20 020

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59 800

253 152

72 915

871 462

‒ 63 297

‒ 10 500

         
Licence