Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.427.141

13.428.819

1.546.443

977.186

977.686

61.457

53.045

35.845

‒ 90.242

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Politie

6.270.549

6.271.396

12.658

180.739

180.739

2.466

57.871

48.671

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.552.858

1.552.858

168.850

80.605

80.605

12.000

‒ 4.124

‒ 4.124

‒ 17.517

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

862.716

862.216

1.252.175

139.323

139.323

‒ 2.839

‒ 81.903

‒ 89.903

‒ 103.425

34

Straffen en Beschermen

2.755.868

2.755.868

87.635

193.676

193.676

‒ 3.861

110.738

110.738

19.725

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

266.427

266.427

2.000

232

232

0

81.953

81.953

0

37

Migratie

1.236.560

1.236.560

3.000

285.029

285.029

53.341

‒ 59.321

‒ 59.321

10.700

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Apparaat kerndepartement

446.713

448.044

20.125

41.854

41.854

350

34.461

34.461

275

92

Nog onverdeeld

32.402

32.402

0

55.728

56.228

0

‒ 86.630

‒ 86.630

0

93

Geheim

3.048

3.048

0

0

0

0

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (Tweede suppletoire begroting 2020) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

2.248.652

2.248.652

0

175.565

175.565

0

44.957

77.322

‒ 32.365

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

471.126

471.126

0

95.500

95.500

0

‒ 1.770

45.130

‒ 46.900

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

150.119

150.119

0

3.939

3.939

0

4.571

6.579

‒ 2.008

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

81.037

81.037

0

1.600

1.600

0

667

1.630

‒ 963

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

50.680

43.426

7.254

0

0

0

‒ 8.074

3.561

‒ 11.635

Totaal

3.001.614

2.994.360

7.254

276.604

276.604

0

40.351

134.222

‒ 93.871

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

55.535

10.000

0

0

0

32.365

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

12.890

2.890

0

0

0

46.900

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.662

2.585

4.420

4.156

0

2.008

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

11.200

6.400

0

0

0

963

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

7.254

0

5.196

0

0

495

Totaal

93.541

21.875

9.616

4.156

0

82.731

Licence