Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

13.427.141

13.428.819

1.546.443

977.186

977.686

61.457

53.045

35.845

‒ 90.242

           

Beleidsartikelen

 

12.944.978

12.945.325

1.526.318

879.604

879.604

61.107

105.214

88.014

‒ 90.517

           

31

Politie

6.270.549

6.271.396

12.658

180.739

180.739

2.466

57.871

48.671

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.552.858

1.552.858

168.850

80.605

80.605

12.000

‒ 4.124

‒ 4.124

‒ 17.517

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

862.716

862.216

1.252.175

139.323

139.323

‒ 2.839

‒ 81.903

‒ 89.903

‒ 103.425

34

Straffen en beschermen

2.755.868

2.755.868

87.635

193.676

193.676

‒ 3.861

110.738

110.738

19.725

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

266.427

266.427

2.000

232

232

0

81.953

81.953

0

37

Migratie

1.236.560

1.236.560

3.000

285.029

285.029

53.341

‒ 59.321

‒ 59.321

10.700

           

Niet-Beleidsartikelen

 

482.163

483.494

20.125

97.582

98.082

350

‒ 52.169

‒ 52.169

275

           

91

Apparaat kerndepartement

446.713

448.044

20.125

41.854

41.854

350

34.461

34.461

275

92

Nog onverdeeld

32.402

32.402

0

55.728

56.228

0

‒ 86.630

‒ 86.630

0

93

Geheim

3.048

3.048

0

0

0

0

0

0

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

14.457.372

14.442.350

1.517.658

14.378.387

14.382.228

1.243.853

‒ 78.985

‒ 60.122

‒ 273.805

           

Beleidsartikelen

 

13.929.796

13.912.943

1.496.908

13.810.986

13.863.477

1.208.274

‒ 118.810

‒ 49.466

‒ 288.634

           

31

Politie

6.509.159

6.500.806

15.124

6.655.038

6.494.298

14.858

145.879

‒ 6.508

‒ 266

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.629.339

1.629.339

163.333

1.679.085

1.630.354

162.187

49.746

1.015

‒ 1.146

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

920.136

911.636

1.145.911

855.920

895.192

857.398

‒ 64.216

‒ 16.444

‒ 288.513

34

Straffen en beschermen

3.060.282

3.060.282

103.499

2.811.367

3.050.437

105.896

‒ 248.915

‒ 9.845

2.397

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

348.612

348.612

2.000

349.738

337.348

640

1.126

‒ 11.264

‒ 1.360

37

Migratie

1.462.268

1.462.268

67.041

1.459.838

1.455.848

67.295

‒ 2.430

‒ 6.420

254

           

Niet-Beleidsartikelen

 

527.576

529.407

20.750

567.401

518.751

35.579

39.825

‒ 10.656

14.829

           

91

Apparaat kerndepartement

523.028

524.359

20.750

564.152

515.502

35.182

41.124

‒ 8.857

14.432

92

Nog onverdeeld

1.500

2.000

0

0

0

0

‒ 1.500

‒ 2.000

0

93

Geheim

3.048

3.048

0

3.249

3.249

397

201

201

397

Begrotingsstaat agentschappen

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+of-)

       

1. Dienst Justitiële Instellingen

      

Totale baten

2.248.652

175.565

44.957

2.469.174

2.479.793

10.619

Totale lasten

2.248.652

175.565

77.322

2.501.539

2.565.272

63.733

Saldo van baten en lasten

‒ 32.365

‒ 32.365

‒ 85.479

‒ 53.114

       

Totale kapitaalontvangsten

10.000

32.365

42.365

33.329

‒ 9.036

Totale kapitaaluitgaven

55.535

55.535

30.884

‒ 24.651

       
       

2. Immigratie- en Naturalisatiedienst

      

Totale baten

471.126

95.500

‒ 1.770

564.856

495.922

‒ 68.934

Totale lasten

471.126

95.500

45.130

611.756

543.838

‒ 67.918

Saldo van baten en lasten

‒ 46.900

‒ 46.900

‒ 47.916

‒ 1.016

       

Totale kapitaalontvangsten

2.890

46.900

49.790

49.094

‒ 696

Totale kapitaaluitgaven

12.890

12.890

12.974

84

       
       

3. Centraal Justitieel Incasso Bureau

      

Totale baten

150.119

3.939

4.571

158.629

145.947

‒ 12.682

Totale lasten

150.119

3.939

6.579

160.637

149.356

‒ 11.281

Saldo van baten en lasten

‒ 2.008

‒ 2.008

‒ 3.409

‒ 1.401

       

Totale kapitaalontvangsten

2.585

4.156

2.008

8.749

4.601

‒ 4.148

Totale kapitaaluitgaven

6.662

4.420

11.082

8.006

‒ 3.076

       
       

4. Nederlands Forensisch Instituut

      

Totale baten

81.037

1.600

667

83.304

87.391

4.087

Totale lasten

81.037

1.600

1.630

84.267

90.256

5.989

Saldo van baten en lasten

‒ 963

‒ 963

‒ 2.865

‒ 1.902

       

Totale kapitaalontvangsten

6.400

963

7.363

4.122

‒ 3.241

Totale kapitaaluitgaven

11.200

11.200

6.450

‒ 4.750

       
       

5. Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

      

Totale baten

50.680

‒ 8.074

42.606

42.432

‒ 174

Totale lasten

43.426

3.561

46.987

45.288

‒ 1.699

Saldo van baten en lasten

7.254

‒ 11.635

‒ 4.381

‒ 2.856

1.525

       

Totale kapitaalontvangsten

495

495

495

Totale kapitaaluitgaven

7.254

5.196

12.450

2.058

‒ 10.392

Licence