Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

Onder verwijzing naar artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, De Minister van Justitie en Veiligheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.374.041

13.376.219

1.546.443

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Politie

6.263.549

6.264.396

12.658

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.552.858

1.552.858

168.850

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

816.616

816.616

1.252.175

34

Straffen en beschermen

2.755.868

2.755.868

87.635

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

266.427

266.427

2.000

37

Migratie

1.236.560

1.236.560

3.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat kerndepartement

446.713

448.044

20.125

92

Nog onverdeeld

32.402

32.402

0

93

Geheim

3.048

3.048

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.248.652

2.248.652

0

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

471.126

471.126

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

150.119

150.119

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

81.037

81.037

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

50.680

43.426

7.254

       

Totaal

3.001.834

2.994.580

7.254

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

55.535

10.000

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

12.890

2.890

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.662

2.585

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

11.200

6.400

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

7.254

0

     

Totaal

93.541

21.875

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen

Uitgaven begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020. In miljoenen euro. Totaal 13.376

Uitgaven begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020. In miljoenen euro. Totaal 13.376

Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen

Ontvangsten begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020. In miljoenen euro. Totaal 1.547

Ontvangsten begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020. In miljoenen euro. Totaal 1.547
Licence