Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -)2e suppletoirebegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

1.018.861

568.377

166.404

‒ 163.113

‒ 45.446

4.102

238.977

47.344

33.290

2

Investeren in zoetwatervoorziening

54.922

62.989

 

245.153

91.476

0

4.293

2.287

 

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

230.593

232.337

 

20.399

34.135

 

20.187

‒ 3.288

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

23.791

21.842

 

253.621

102.441

 

5.109

‒ 51.252

 

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

339.212

339.405

 

27.751

27.902

 

3.057

5.048

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.161.419

  

‒ 91.642

  

56.055

7

Investeren in waterkwaliteit

74.384

103.475

602

80.635

‒ 11.615

400

‒ 5.591

2.807

‒ 569

           
 

Subtotaal

1.741.763

1.328.425

1.328.425

464.446

198.893

‒ 87.140

266.032

2.946

88.776

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

286.033

   
 

Subtotaal

1.741.763

1.328.425

1.328.425

464.446

198.893

198.893

266.032

2.946

88.776

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

  

‒ 85.830

 

Totaal

1.741.763

1.328.425

1.328.425

464.446

198.893

198.893

266.032

2.946

2.946

           
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

  

Realisatie1)

Slotwetverschillen

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

1.094.725

570.275

203.796

865.701

536.517

208.140

‒ 229.024

‒ 33.758

4.344

2

Investeren in zoetwatervoorziening

304.368

156.752

0

128.731

71.465

0

‒ 175.637

‒ 85.287

0

3

Beheer, onderhoud en vervanging

271.179

263.184

 

268.281

261.437

4.714

‒ 2.898

‒ 1.747

4.714

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

282.521

73.031

 

162.223

72.605

 

‒ 120.298

‒ 426

 

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

370.020

372.355

 

371.519

371.603

 

1.499

‒ 752

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.125.832

  

1.114.300

  

‒ 11.532

7

Investeren in waterkwaliteit

149.428

94.667

433

79.486

68.667

630

‒ 69.942

‒ 26.000

197

           
 

Subtotaal

2.472.241

1.530.264

1.330.061

1.875.941

1.382.294

1.327.784

‒ 596.300

‒ 147.970

‒ 2.277

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

  

286.033

  

286.037

  

4

 

Subtotaal

2.472.241

1.530.264

1.616.094

1.875.941

1.382.294

1.613.821

‒ 596.300

‒ 147.970

‒ 2.273

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

‒ 85.830

  

‒ 231.527

  

‒ 145.697

 

Totaal

2.472.241

1.530.264

1.530.264

1.875.941

1.382.294

1.382.294

‒ 596.300

‒ 147.970

‒ 147.970

Licence