Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.595.707

12.981.307

42.871

     
 

Beleidsartikelen

   

11

Integraal Waterbeleid

48.100

59.877

30

13

Bodem en Ondergrond

117.282

130.944

0

14

Wegen en Verkeersveiligheid

206.740

293.933

5.782

16

Openbaar Vervoer en Spoor

26.306

210.828

0

17

Luchtvaart

93.241

46.693

5.167

18

Scheepvaart en Havens

115.127

130.251

0

19

Internationaal beleid

10.955

11.377

0

20

Lucht en Geluid

52.142

54.838

0

21

Duurzaamheid

74.209

71.886

0

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

77.333

87.006

250

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

70.402

69.462

0

24

Inspectie Leefomgeving en Transport

203.598

203.598

24.700

25

Brede Doeluitkering

991.492

991.493

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

10.064.928

10.160.555

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

97

Algemeen Departement

41.543

50.988

1.101

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

401.985

407.254

5.841

99

Nog Onverdeeld

324

324

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Baten

Lasten

Saldo

Rijkswaterstaat

3.592.988

3.587.763

5.225

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

100.793

100.793

0

Totaal

3.693.781

3.688.556

5.225

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

56.649

44.485

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

7.497

5.600

Totaal

64.146

50.085

Licence