Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12 535 374

12 790 108

4 075 549

 

Beleidsartikelen

11 446 381

11 659 515

3 950 878

1

Versterkte internationale rechtsorde

99 615

131 890

 

2

Veiligheid en stabiliteit

262 814

272 798

1 000

3

Effectieve Europese samenwerking

11 021 214

11 193 606

3 882 204

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

62 738

61 221

67 674

 

Niet-beleidsartikelen

1 088 993

1 130 593

124 671

5

Geheim

0

0

0

6

Nog onverdeeld

11 875

11 875

 

7

Apparaat

1 077 118

1 118 718

124 671

Licence