Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

10. Budgettaire aspecten

In tabel 5 is het totale budgettaire beeld van het fiscale pakket Belastingplan 2011 weergegeven.

Tabel 5: Budgettair beeld fiscaal pakket Belastingplan 2011 (€ mln, -/- = lastenverlichting)

Onderwerp

2011

2012

2013

structureel

Constructie- en fraudebestrijding

    

Reparatie constructies onroerende zaaklichamen

150

150

150

150

Reparatie constructies winstvennootschappen

100

100

100

100

Automatische gegevensuitwisseling

0

0

0

0

Reparatie aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

14

14

14

14

     

(Innovatief) ondernemerschap

    

Dekking oploop gebruik WBSO (waaronder overschrijding uit 2009)

– 170

– 170

– 170

– 170

Intensivering WBSO

– 158

– 63

– 63

– 63

Structureel maken verlengde schijf MKB-tarief Vpb

– 270

– 270

– 270

– 270

Verlagen algemeen tarief Vpb

– 210

– 210

– 210

– 210

Carry back en willekeurige afschrijving

– 270

0

0

0

     

Maatregelen ter tijdelijke ondersteuning woningmarkt

    

Tijdelijke verlenging verhuisregeling

– 3

– 5

0

0

Tijdelijke verlaging btw-tarief renovatie woningen

– 98

0

0

0

Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen

– 10

– 30

0

0

     

Overige maatregelen

    

Verruiming werkkostenregeling

– 186

– 186

– 186

– 186

Vergroening en mobiliteit

0

0

0

0

Verhoging tabaksaccijns

167

200

200

200

Koopkrachtpakket

– 1 552

– 1 112

– 1 112

– 1 112

     

Totaal Belastingplan 2011

– 2 496

– 1 582

– 1 547

– 1 547

     

Totaal OFM 2011

– 2

39

53

53

Totaal Fiscale verzamelwet 2010

– 43

– 52

– 52

– 50

Totaal fiscale maatregelen

– 2 541

– 1 595

– 1 546

– 1 544

Toelichting

De fiscale maatregelen zijn van invloed op het totale lastenbeeld dat wordt beschreven in de Miljoenennota 2011. Het totaal van de fiscale maatregelen leidt tot een lastenverlichting van € 2,5 mld. in 2011 en € 1,5 mld. structureel; deze staan in tabel 4 uitgesplitst. Tevens zijn hier de totale budgettaire effecten opgenomen van het wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen en het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 201026 (FV 2010).27 Zoals vermeld in de memorie van toelichting op de FV 2010 vindt de dekking van het structureel maken van de mogelijkheid om de btw per kwartaal aan te geven (€ 50 mln. structureel) binnen het fiscale pakket Belastingplan 2011 plaats. Het vrijgeven van het spaarloon wordt eveneens bij de FV 2010 verantwoord. Het totaal aan maatregelen aan de lastenkant (fiscaal en niet fiscaal) zoals gepresenteerd in de Miljoenennota 2011 leidt tot een lastenverzwaring van € 0,2 mld. die geheel is toe te schrijven aan de verhoging van de tabaksaccijns als gevolg van de alternatieve invulling van de ingeboekte besparing van € 3,2 mld. uit het aanvullende beleidsakkoord. Dit is ook te zien in tabel 6.

Tabel 6: Aansluiting totaalbeeld (€ mln, -/- = lastenverlichting)

Onderwerp

2011

2012

2013

structureel

Totaal fiscale maatregelen (zie tabel 4)

– 2 541

– 1 595

– 1 546

– 1 544

     

Onderuitputting EIA

111

35

0

0

Niet doorgaan rentebox

360

360

360

360

Lastenkader (inclusief enveloppen)

2 237

1 555

1 555

1 555

Reservering Wet uniformering loonbegrip

0

– 155

– 169

– 171

Saldo

167

200

200

200

De diverse fiscale maatregelen zelf leiden tot een lastenverlichting van € 2,5 mld. in 2011. Deze worden, behoudens de maatregel in de tabaksaccijns van € 0,2 mld., gedekt via onderuitputting van de bij het aanvullend beleidsakkoord afgesproken intensivering in de EIA, het niet doorgaan van de rentebox en het sluitende lastenkader (inclusief enveloppen). Gezien het belang dat het kabinet hecht aan een voorspoedige invoering van de Wet uniformering loonbegrip wordt vanaf 2012 een reservering opgenomen van € 0,2 mld.28

Licence