Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

12. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger

In deze paragraaf worden de gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven voor zover relevant per maatregel toegelicht en waar van toepassing gekwantificeerd. Het wetsvoorstel leidt per saldo structureel tot een reductie van administratieve lasten voor bedrijven van € 1,3 mln. Voor 2011 treedt vanwege de tijdelijke stimuleringsmaatregelen een stijging op met € 3,0 mln. Voor burgers hebben de voorstellen slechts een marginaal effect (+ 33 uren).

Reparatie constructies onroerende zaaklichamen

De reparatie van constructies met onroerende zaaklichamen leidt per saldo niet tot extra administratieve lasten. Door deze maatregelen zullen bedrijven weliswaar eerder in de heffing van de overdrachtsbelasting worden betrokken waarvoor administratieve lasten gemaakt dienen te worden, maar de administratieve lasten die gemoeid zijn met het creëren van constructies, die overigens strikt genomen niet als AL worden gekwalificeerd, zullen tot het verleden behoren.

Reparatie aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Door de maatregelen omtrent het beperken van het voordeel van de regeling Hillen via laagrentende of nihilrentende personeelsleningen kunnen belastingplichtigen die deze leningen hebben met een extra berekening bij de IB-aangifte geconfronteerd worden. Dit slaat nagenoeg geheel neer bij bedrijven (DGA’s). De extra administratieve lasten bedragen circa € 0,1 mln. Voor burgers betreft het in totaal slechts 33 uur.

Automatische gegevensuitwisseling

In dit wetsvoorstel is een wijziging van de WIB opgenomen ter verbetering van de automatische verstrekking van (bank-)gegevens door Nederland aan andere landen. De voorstellen leiden tot een verlaging van de administratieve lasten met € 1,4 mln. Voornaamste onderdeel hiervan is dat banken geen bestandsvergelijkingen meer hoeven te doen waarmee niet-ingezetenen uitgezonderd werden van de renseignering. Ter beperking van lastenverzwaring voor de Nederlandse banken die thans nog niet jaarlijks de gegevens over niet-ingezetenen aanleveren aan de Belastingdienst, zal in overleg met de banken voor de uitvoering van de automatische renseignering zoveel mogelijk worden aangesloten bij de reeds bestaande binnenlandse renseigneringen en de renseignering onder de Europese Spaarrenterichtlijn.

Tijdelijke verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting die gebruik willen maken van de mogelijkheid van verlengde achterwaartse verliesverrekening moeten dit melden in de aangifte van het jaar waarin het verlies geleden is. Dit betekent een tijdelijke toename van de administratieve lasten in 2011 die wordt geschat op € 1,5 mln.

Tijdelijke verlenging termijn verhuisregeling/herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

De in dit wetsvoorstel opgenomen maatregelen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt zien op verruiming van de termijnen in de reeds bestaande verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt de toepassing van de maatregel voor herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur met een jaar verlengd. Aangezien het hier een verlenging betreft van reeds geldende regelingen zal geen toename van administratieve lasten ontstaan.

Tijdelijke verlaging btw-tarief arbeidskosten renovatie woningen

In beginsel maakt het voor de administratieve lasten niet uit of het algemene dan wel het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Dat uitgangspunt verandert indien het algemene en het verlaagde btw-tarief naast elkaar wordt gehanteerd. Het tijdelijke verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen levert een toename van administratieve lasten op voor ondernemers, aangezien het verlaagde btw-tarief alleen van toepassing is op de arbeidskosten en niet op het materiaal. Aangezien het een tijdelijke maatregel betreft slaan de extra administratieve lasten voor bedrijven neer in 2010 (€ 1,4 mln) en 2011 (€ 2,8 mln).

Verruiming werkkostenregeling

De maatregelen in de werkkostenregeling vloeien voort uit de internetconsultatie van de nieuwe uitvoeringsregeling loonbelasting. Uit de in dat kader binnengekomen reacties is gebleken dat de regeling rondom de grootte van logo's op werkkleding een werkbaar handvat biedt voor de praktijk. Mede naar aanleiding van verzoeken van VNO en MKB wordt daarom voorgesteld deze te handhaven. Tevens wordt voorgesteld de vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur ook als deze niet op de werkplek wordt verstrekt, zonder belastingheffing te laten plaatsvinden. De keerzijde van deze vanuit de praktijk gevraagde wijzigingen, die via het Belastingplan 2011 en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 worden geregeld, is dat de hiermee samenhangende verlaging van de administratieve lasten als gevolg van de introductie van de werkkostenregeling € 13 mln. minder wordt. De voor 2011 voorziene AL-reductie van € 124 mln. bedraagt dan € 111 mln. Overigens wordt bij de logo’s op werkkleding nog wel een forse administratieve lastenreductie van circa € 8 mln. bereikt doordat bedrijven deze niet meer per werknemer hoeven bij te houden.

Vaste verandermomenten

De maatregelen in dit wetsvoorstel houden de vaste verandermomenten van 1 januari en 1 juli aan. Uitzondering hierop betreft de tijdige verlaging van het btw-tarief van 19% naar 6% bij onderhoud of herstel van woningen van 2 jaar en ouder. Deze maatregel wordt per 1 oktober 2010 ingevoerd zodat bouwbedrijven en klanten vrijwel direct na indiening van dit wetsvoorstel hiervan kunnen profiteren. Tevens worden de tabaksaccijnzen per 1 maart verhoogd. Om budgettaire redenen is het noodzakelijk dat deze maatregel zo spoedig mogelijk genomen wordt. Aangezien invoering van de maatregel twee maanden vergt (nieuwe accijnszegels etc.) is voor 1 maart gekozen.

Reactie advies Actal

Actal heeft positief geadviseerd over het fiscale pakket Belastingplan 2011. Zoals toegezegd bij de behandeling van het Belastingplan 2010 wordt dit advies integraal als bijlage meegezonden met het wetsvoorstel. Actal adviseert specifiek nog op het punt van de jaarloonuitvraag. Hierop wordt gereageerd in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011, waarin deze maatregel is opgenomen.

Licence