Base description which applies to whole site

ARTIKEL IV

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel a, wordt «aan de schuld en de daarmee verband houdende rechtshandeling» vervangen door: aan de schuld en, ongeacht of die schuld in feite is verschuldigd aan een ander dan een met de belastingplichtige verbonden lichaam of met hem verbonden natuurlijk persoon, aan de daarmee verband houdende rechtshandeling.

2. In het vierde lid wordt «14a» vervangen door: 14a, 15ac.

B

In artikel 13d wordt, onder vernummering van het tiende tot en met twaalfde lid tot elfde tot en met dertiende lid, na het negende lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 10. Indien het ontbonden lichaam op enig tijdstip met de belastingplichtige verbonden is geweest en onmiddellijk of middellijk een schuldvordering of een soortgelijk vermogensbestanddeel heeft gehad op een ander lichaam dat deel uitmaakt of deel heeft uitgemaakt van dezelfde fiscale eenheid als de belastingplichtige, wordt het voor de deelneming opgeofferde bedrag slechts in aanmerking genomen voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat dit opgeofferde bedrag in absolute zin uitgaat boven de aan dat andere lichaam toe te rekenen winst van de fiscale eenheid gedurende de periode dat dit deel uitmaakte van dezelfde fiscale eenheid als de belastingplichtige, indien die toe te rekenen winst per saldo uitkomt op een negatief bedrag. Dat negatieve bedrag beloopt niet meer dan het geheel van de negatieve voordelen op de schuldvordering of het soortgelijke vermogensbestanddeel, bedoeld in de eerste volzin, die toerekenbaar zijn aan de aldaar bedoelde periode.

C

In artikel 13e, eerste en tweede lid, wordt «tiende lid» vervangen door: elfde lid.

D

Aan artikel 15ac, achtste lid, wordt, onder vervanging van «, of» aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. een lichaam dat op enig tijdstip met de belastingplichtige verbonden is geweest;.

E

In artikel 15ah, eerste lid, wordt «negende lid» vervangen door: negende en tiende lid.

Licence