Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXIX

De Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «registratie» vervangen door «inschrijving». Voorts vervalt «in het kentekenregister».

2. In het derde lid wordt «geregistreerd» vervangen door «ingeschreven» en wordt «de registratie als personenauto, als motorrijwiel of als bestelauto dan wel, indien geen nieuw kenteken wordt opgegeven» door «de wijziging van de inschrijving in personenauto, motorrijwiel of bestelauto dan wel, indien de inschrijving niet wordt gewijzigd in personenauto, motorrijwiel of bestelauto».

3. In het zesde lid wordt «niet geregistreerde personenauto, een niet geregistreerd motorrijwiel of een niet geregistreerde bestelauto» vervangen door «niet-ingeschreven personenauto, motorrijwiel of bestelauto».

4. Het zevende lid komt te luiden:

  • 7. Ingeval voor een motorrijtuig waarvoor eerder een verzoek om teruggaaf van belasting kon worden gedaan op de voet van artikel 14a, eerste lid, een herinschrijving plaatsvindt, is de belasting verschuldigd ter zake van die herinschrijving.

5. In het achtste lid wordt «het motorrijtuig opnieuw te naam is gesteld in het kentekenregister» vervangen door «een herinschrijving van dat motorrijtuig heeft plaatsgevonden».

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. inschrijving: inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister als bedoeld in artikel 47 van de Wegenverkeerswet 1994;

2. Onder verlettering van onderdeel c tot d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. herinschrijving: beëindiging van de status in het kentekenregister dat een motorrijtuig voorgoed buiten Nederland is gebracht, dan wel dat in plaats daarvan voor dat motorrijtuig een hernieuwde inschrijving in het kentekenregister plaatsvindt;.

C

Artikel 5 komt te luiden:

  • 1. Ter zake van de inschrijving, wijziging van de inschrijving of herinschrijving wordt de belasting geheven van degene die de inschrijving, wijziging van de inschrijving of herinschrijving aanvraagt. Indien de aanvraag geschiedt door een ander dan degene op wiens naam het motorrijtuig wordt of is gesteld in het kentekenregister, wordt de belasting geheven van diegene op wiens naam het motorrijtuig wordt of is gesteld in het kentekenregister.

  • 2. Ter zake van de aanvang van het gebruik met het motorrijtuig in Nederland van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 wordt de belasting geheven van degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het kentekenregister. Indien het motorrijtuig niet op naam is gesteld in het kentekenregister, wordt de belasting geheven van degene die het motorrijtuig feitelijk ter beschikking heeft.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onder 1° wordt «registratie» vervangen door «inschrijving» en wordt «op naam is gesteld in het kentekenregister» vervangen door «is ingeschreven».

b. In onder 2° wordt «registratie» vervangen door «inschrijving».

2. In het vierde lid wordt «een niet geregistreerde personenauto, een niet geregistreerd motorrijwiel of een niet geregistreerde bestelauto» vervangen door «een niet-ingeschreven personenauto, motorrijwiel of bestelauto».

3. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder inschrijving mede verstaan de herinschrijving van het motorrijtuig.

E

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «inschrijving in het kentekenregister» vervangen door «inschrijving, wijziging van de inschrijving of herinschrijving» en wordt «motorrijtuig» telkens vervangen door «het motorrijtuig».

2. In het tweede lid wordt «inschrijving in het kentekenregister» vervangen door «inschrijving, wijziging van de inschrijving of herinschrijving».

F

In artikel 8 wordt «inschrijving in het kentekenregister» vervangen door «inschrijving, wijziging van de inschrijving of herinschrijving».

G

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden:

Bij een CO2-uitstoot vanaf

tot

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

0 gram/km

86

€ 366

€ 1

86 gram/km

111

€ 458

€ 60

111 gram/km

155

€ 1.958

€ 132

155 gram/km

172

€ 7.766

€ 216

172 gram/km

€ 11.438

€ 432

2. In het eerste lid, laatste zin, en tweede lid, laatste zin, wordt «€ 78,82» vervangen door € 83,59» en wordt «80» vervangen door «77».

H

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt toegevoegd «Ter zake van de inschrijving of herinschrijving is voor de hoogte van de vermindering en het tarief het tijdstip bepalend waarop het onderzoek door de Dienst Wegverkeer dat tot de inschrijving of herinschrijving leidt als geregeld bij en krachtens artikel 47 Wegenverkeerswet 1994 is afgerond».

2. Aan het tiende lid wordt toegevoegd «Voorts kunnen nadere voorwaarden worden gesteld over waar en op welk moment een aangifte met een verzoek als bedoeld het zesde, zevende of achtste lid wordt gedaan.»

I

In artikel 10a, eerste lid, wordt «het motorrijtuig opnieuw wordt te naam gesteld in het kentekenregister dan wel» vervangen door «voor het motorrijtuig een herinschrijving plaatsvindt dan wel het motorrijtuig».

J

In artikel 10c, tweede lid, wordt «niet geregistreerd» vervangen door «niet-ingeschreven».

K

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «in artikel 37, derde lid, of» vervangen door «in artikel 37, derde lid, is of wordt opgegeven en die niet zijn ingeschreven, dan wel een kenteken als bedoeld in».

2. In het tweede lid wordt «op grond van artikel II van de Wet van 2 december 1982, houdende voorlopige voorzieningen in verband met de voorgenomen intrekking van het koninklijk besluit van 10 april 1939 (Stb. 181) (Stb. 1982, 733) niet behoeven te worden geregistreerd in het kentekenregister» vervangen door «bij of krachtens artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 niet behoeven te worden ingeschreven in het kentekenregister».

L

In artikel 13a, derde lid, wordt «registratie» vervangen door «inschrijving».

M

Artikel 14a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «geregistreerde» vervangen door «ingeschreven».

2. In het derde lid wordt na «ter zake van» ingevoegd «de inschrijving of herinschrijving van het motorrijtuig, of indien de inschrijving heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2021, ter zake van».

N

In artikel 14b, eerste lid, wordt «geregistreerd» vervangen door «ingeschreven».

O

In artikel 15a, achtste en tiende lid, wordt «registratie» vervangen door «de eerste tenaamstelling».

P

Artikel 16a vervalt.

ARTIKEL XXX

Artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vindt bij het begin van het kalenderjaar 2021 geen toepassing op de in artikel XXIX, onderdeel G, genoemde bedragen in de tabellen van artikel 9, eerste lid, van die wet.

Licence