Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVI

De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21, achtste lid, wordt na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende: Indien sprake is van een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst als bedoeld in artikel 271 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, is de eerste zin niet van toepassing.

B

In artikel 33, onderdeel 5°, onder c, en onderdeel 7°, wordt «€ 106.671» vervangen door «€ 28.947».

C

In artikel 33a vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

D

Artikel 82a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, onderdeel 5°, is niet van toepassing indien voorafgaande aan 1 januari 2010 de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, eerste lid, onderdeel 5°, zoals dat luidde op 31 december 2009 door het kind is toegepast.

2. In het tweede lid wordt «is niet» vervangen door «is tevens niet».

Licence